Thứ Hai, 23/7/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệKỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Triển khai trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, kinh doanh, nhà nước cho phép các doanh nghiệp (DN) thành lập Quỹ phát triển KH&CN tại công ty. Hoạt động này đã được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ năm 2000 và sau đó được bổ sung và quy định chi tiết tại các Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. Từ đó đến nay, nhiều DN trên toàn quốc đã quan tâm xây dựng nguồn quỹ này.
Hội nghị hướng dẫn trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

     Tuy nhiên, bên cạnh những DN quan tâm xây dựng nguồn Quỹ phát triển KH&CN thì vẫn còn nhiều DN chưa thực hiện và ngay cả những DN đã trích lập thì vấn đề sử dụng nguồn vốn này vẫn còn nhiều vướng mắc. Để giải quyết vấn đề này, trung ương đã có nhiều văn bản hướng dẫn nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong DN như: Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16/5/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân và DN; Thông tư số 15/2011/ TT-BTC ngày 9/2/2011 và Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN…

    Tại Quảng Trị, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CTUBND, ngày 16/12/2016, về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh.Các văn bản pháp lý này đã tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện trích lập Quỹ phát triển KH&CN để thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án sản xuất thử nghiệm hoặc mua sắm trang thiết bị nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay ít có DN thành lập quỹ và tại các DN đã lập quỹ thì tỷ lệ vốn đã được sử dụng so với số vốn đã được trích lập quỹ là quá nhỏ nên chưa tạo ra được sự đột phá trong việc thúc đẩy được các DN đầu tư cho KH&CN. Các DN đã trích lập Quỹ phát triển KH&CN nhưng sử dụng quỹ rất khó khăn dẫn đến nhiều DN không còn mặn mà với việc trích lập quỹ. Để khuyến khích DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, theo ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thì trước hết cần hoàn thiện quy định pháp lý về việc thành lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN. Đồng thời nhà nước cần ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích DN hình thành quỹ để hỗ trợ thực hiện hoạt động nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới và ươm tạo DN KH&CN; hỗ trợ thương mại hóa các kết quả KH&CN hình thành từ việc sử dụng quỹ. Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân và DN đầu tư, tài trợ cho KH&CN thông qua việc thành lập các Quỹ phát triển KH&CN. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN, trong đó quy định trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN. Các quy định này nhằm khuyến khích DN trích lập Quỹ phát triển KH&CN để đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN cho DN và cho ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, hàng năm DN được trích tối đa 10% thu nhập trước thuế để thành lập Quỹ phát triển KH&CN của DN. Khoản trích này DN không phải đóng thuế và sử dụng quỹ cho hoạt động KH&CN của DN. Nhằm khắc phục khó khăn trong việc sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN tập trung vào các nội dung: Về nội dung chi quỹ, đối với nhiệm vụ KH&CN của DN, DN sẽ chủ động thực hiện nhiệm vụ theo nhu cầu. Việc thực hiện đánh giá xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí của các nhiệm vụ sẽ được thực hiện theo Quy chế hoạt động KH&CN của DN. Thông tư cũng quy định, các nhiệm vụ KH&CN được đánh giá nghiệm thu của Hội đồng KH&CN của DN theo Quy chế KH&CN của DN là đủ điều kiện để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, quy định này cũng không giới hạn về địa điểm thực hiện các hoạt động KH&CN của DN trên lãnh thổ Việt Nam như các văn bản trước đây để nhằm phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và các hoạt động của DN Việt Nam tại các nước trên thế giới. DN cũng được tự xây dựng và ban hành định mức chi cho các nhiệm vụ KH&CN của mình. Đồng thời, có quyền áp dụng khoán chi theo quy định khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với nội dung trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị, Thông tư hướng dẫn DN xây dựng dự án theo quy trình và thủ tục của Luật Đầu tư 2014. Đối với nội dung mua quyền sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện trên cơ sở 1 trong 2 căn cứ sau: xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được xét chọn và thẩm định theo Quy chế hoạt động KH&CN của DN và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng. DN cũng được sử dụng quỹ để chi cho các nội dung hoạt động thương mại hóa và đổi mới như kiểm chuẩn, quảng bá, thương mại hóa sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ… Các khoản chi nghiên cứu thực hiện dự án, phát triển sản phẩm mới nhưng không tiêu thụ, không phát triển được mà được Hội đồng KH&CN đánh giá là vì nguyên nhân khách quan cũng được phép chi từ quỹ. Về quản lý quỹ, bên cạnh các nội dung về quản lý tài chính và quản lý tài sản hình thành từ quỹ, vấn đề xử lý quỹ khi DN không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng sai mục đích được quy định chi tiết. Cụ thể, đối với số tiền quỹ chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết 70% trong thời hạn 5 năm, sẽ xử lý như sau: Đối với DN nhà nước sẽ phải nộp tối thiểu 20% (tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ không được sử dụng, sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập) vào Quỹ phát triển KH&CN quốc gia hoặc quỹ của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi DN đăng ký nộp thuế. Nếu tổng số tiền quỹ đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ quốc gia, bộ, ngành, địa phương nhỏ hơn 70% số quỹ đã trích lập thì DN sẽ phải nộp thuế và lãi trên số tiền quỹ còn lại. Số tiền quỹ còn lại sau khi nộp thuế và lãi, DN được sử dụng theo quy định. Nếu DN nhà nước sử dụng quỹ không đúng mục đích thì phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập DN tính trên khoản thu đã trích lập quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN đó. Đối với các DN khác, được quyền đóng góp vào các quỹ của tỉnh, thành phố nơi DN nộp thuế. Nếu không đóng góp vào các quỹ này hoặc có đóng góp nhưng không sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập DN tính trên khoản thu đã trích lập quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN đó. Số tiền này có thể được hoàn trả về cho DN khi họ có nhu cầu sử dụng. Đối với Quảng Trị, hiện nay chưa có DN thành lập Quỹ phát triển KH&CN, chỉ có Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị những năm trước đây có trích lập Quỹ phát triển KH&CN theo chủ trương chung của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Nhằm đẩy nhanh tiến độ trích lập và thành lập lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, ngày 16/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

    Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh. Việc hướng dẫn thông qua hội nghị hoặc trực tiếp đến từng DN nhằm giúp các DN nắm bắt thông tin, quy định và vận dụng trong việc trích lập, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN theo quy định của pháp luật về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN, đồng thời tháo gỡ, giải đáp một số vướng mắc cho DN trong quá trình trích lập và sử dụng quỹ này.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Quyết định số 202/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH_CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, dự án:"Nghiên cứu quy trình và sản xuất sản phẩm hàng hóa từ thảo dược"

Quyết định số 204/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, đề tài:"Xây dựng CSDL nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Xem thêm
Thống kê truy cập
253378
469

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này