Thứ Tư, 24/10/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Triển khai trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, kinh doanh, nhà nước cho phép các doanh nghiệp (DN) thành lập Quỹ phát triển KH&CN tại công ty. Hoạt động này đã được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ năm 2000 và sau đó được bổ sung và quy định chi tiết tại các Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. Từ đó đến nay, nhiều DN trên toàn quốc đã quan tâm xây dựng nguồn quỹ này.
Hội nghị hướng dẫn trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

     Tuy nhiên, bên cạnh những DN quan tâm xây dựng nguồn Quỹ phát triển KH&CN thì vẫn còn nhiều DN chưa thực hiện và ngay cả những DN đã trích lập thì vấn đề sử dụng nguồn vốn này vẫn còn nhiều vướng mắc. Để giải quyết vấn đề này, trung ương đã có nhiều văn bản hướng dẫn nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong DN như: Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16/5/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân và DN; Thông tư số 15/2011/ TT-BTC ngày 9/2/2011 và Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN…

    Tại Quảng Trị, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CTUBND, ngày 16/12/2016, về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh.Các văn bản pháp lý này đã tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện trích lập Quỹ phát triển KH&CN để thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án sản xuất thử nghiệm hoặc mua sắm trang thiết bị nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay ít có DN thành lập quỹ và tại các DN đã lập quỹ thì tỷ lệ vốn đã được sử dụng so với số vốn đã được trích lập quỹ là quá nhỏ nên chưa tạo ra được sự đột phá trong việc thúc đẩy được các DN đầu tư cho KH&CN. Các DN đã trích lập Quỹ phát triển KH&CN nhưng sử dụng quỹ rất khó khăn dẫn đến nhiều DN không còn mặn mà với việc trích lập quỹ. Để khuyến khích DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, theo ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thì trước hết cần hoàn thiện quy định pháp lý về việc thành lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN. Đồng thời nhà nước cần ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích DN hình thành quỹ để hỗ trợ thực hiện hoạt động nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới và ươm tạo DN KH&CN; hỗ trợ thương mại hóa các kết quả KH&CN hình thành từ việc sử dụng quỹ. Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân và DN đầu tư, tài trợ cho KH&CN thông qua việc thành lập các Quỹ phát triển KH&CN. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN, trong đó quy định trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN. Các quy định này nhằm khuyến khích DN trích lập Quỹ phát triển KH&CN để đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN cho DN và cho ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, hàng năm DN được trích tối đa 10% thu nhập trước thuế để thành lập Quỹ phát triển KH&CN của DN. Khoản trích này DN không phải đóng thuế và sử dụng quỹ cho hoạt động KH&CN của DN. Nhằm khắc phục khó khăn trong việc sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN tập trung vào các nội dung: Về nội dung chi quỹ, đối với nhiệm vụ KH&CN của DN, DN sẽ chủ động thực hiện nhiệm vụ theo nhu cầu. Việc thực hiện đánh giá xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí của các nhiệm vụ sẽ được thực hiện theo Quy chế hoạt động KH&CN của DN. Thông tư cũng quy định, các nhiệm vụ KH&CN được đánh giá nghiệm thu của Hội đồng KH&CN của DN theo Quy chế KH&CN của DN là đủ điều kiện để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, quy định này cũng không giới hạn về địa điểm thực hiện các hoạt động KH&CN của DN trên lãnh thổ Việt Nam như các văn bản trước đây để nhằm phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và các hoạt động của DN Việt Nam tại các nước trên thế giới. DN cũng được tự xây dựng và ban hành định mức chi cho các nhiệm vụ KH&CN của mình. Đồng thời, có quyền áp dụng khoán chi theo quy định khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với nội dung trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị, Thông tư hướng dẫn DN xây dựng dự án theo quy trình và thủ tục của Luật Đầu tư 2014. Đối với nội dung mua quyền sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện trên cơ sở 1 trong 2 căn cứ sau: xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được xét chọn và thẩm định theo Quy chế hoạt động KH&CN của DN và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng. DN cũng được sử dụng quỹ để chi cho các nội dung hoạt động thương mại hóa và đổi mới như kiểm chuẩn, quảng bá, thương mại hóa sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ… Các khoản chi nghiên cứu thực hiện dự án, phát triển sản phẩm mới nhưng không tiêu thụ, không phát triển được mà được Hội đồng KH&CN đánh giá là vì nguyên nhân khách quan cũng được phép chi từ quỹ. Về quản lý quỹ, bên cạnh các nội dung về quản lý tài chính và quản lý tài sản hình thành từ quỹ, vấn đề xử lý quỹ khi DN không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng sai mục đích được quy định chi tiết. Cụ thể, đối với số tiền quỹ chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết 70% trong thời hạn 5 năm, sẽ xử lý như sau: Đối với DN nhà nước sẽ phải nộp tối thiểu 20% (tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ không được sử dụng, sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập) vào Quỹ phát triển KH&CN quốc gia hoặc quỹ của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi DN đăng ký nộp thuế. Nếu tổng số tiền quỹ đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ quốc gia, bộ, ngành, địa phương nhỏ hơn 70% số quỹ đã trích lập thì DN sẽ phải nộp thuế và lãi trên số tiền quỹ còn lại. Số tiền quỹ còn lại sau khi nộp thuế và lãi, DN được sử dụng theo quy định. Nếu DN nhà nước sử dụng quỹ không đúng mục đích thì phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập DN tính trên khoản thu đã trích lập quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN đó. Đối với các DN khác, được quyền đóng góp vào các quỹ của tỉnh, thành phố nơi DN nộp thuế. Nếu không đóng góp vào các quỹ này hoặc có đóng góp nhưng không sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập DN tính trên khoản thu đã trích lập quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN đó. Số tiền này có thể được hoàn trả về cho DN khi họ có nhu cầu sử dụng. Đối với Quảng Trị, hiện nay chưa có DN thành lập Quỹ phát triển KH&CN, chỉ có Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị những năm trước đây có trích lập Quỹ phát triển KH&CN theo chủ trương chung của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Nhằm đẩy nhanh tiến độ trích lập và thành lập lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, ngày 16/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

    Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh. Việc hướng dẫn thông qua hội nghị hoặc trực tiếp đến từng DN nhằm giúp các DN nắm bắt thông tin, quy định và vận dụng trong việc trích lập, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN theo quy định của pháp luật về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN, đồng thời tháo gỡ, giải đáp một số vướng mắc cho DN trong quá trình trích lập và sử dụng quỹ này.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
255620
313

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này