Thứ Ba, 23/01/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Triển khai trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, kinh doanh, nhà nước cho phép các doanh nghiệp (DN) thành lập Quỹ phát triển KH&CN tại công ty. Hoạt động này đã được quy định tại Luật Khoa học và công nghệ năm 2000 và sau đó được bổ sung và quy định chi tiết tại các Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. Từ đó đến nay, nhiều DN trên toàn quốc đã quan tâm xây dựng nguồn quỹ này.
Hội nghị hướng dẫn trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

     Tuy nhiên, bên cạnh những DN quan tâm xây dựng nguồn Quỹ phát triển KH&CN thì vẫn còn nhiều DN chưa thực hiện và ngay cả những DN đã trích lập thì vấn đề sử dụng nguồn vốn này vẫn còn nhiều vướng mắc. Để giải quyết vấn đề này, trung ương đã có nhiều văn bản hướng dẫn nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong DN như: Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16/5/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân và DN; Thông tư số 15/2011/ TT-BTC ngày 9/2/2011 và Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN…

    Tại Quảng Trị, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CTUBND, ngày 16/12/2016, về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh.Các văn bản pháp lý này đã tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện trích lập Quỹ phát triển KH&CN để thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án sản xuất thử nghiệm hoặc mua sắm trang thiết bị nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay ít có DN thành lập quỹ và tại các DN đã lập quỹ thì tỷ lệ vốn đã được sử dụng so với số vốn đã được trích lập quỹ là quá nhỏ nên chưa tạo ra được sự đột phá trong việc thúc đẩy được các DN đầu tư cho KH&CN. Các DN đã trích lập Quỹ phát triển KH&CN nhưng sử dụng quỹ rất khó khăn dẫn đến nhiều DN không còn mặn mà với việc trích lập quỹ. Để khuyến khích DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, theo ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thì trước hết cần hoàn thiện quy định pháp lý về việc thành lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN. Đồng thời nhà nước cần ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích DN hình thành quỹ để hỗ trợ thực hiện hoạt động nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới và ươm tạo DN KH&CN; hỗ trợ thương mại hóa các kết quả KH&CN hình thành từ việc sử dụng quỹ. Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân và DN đầu tư, tài trợ cho KH&CN thông qua việc thành lập các Quỹ phát triển KH&CN. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN, trong đó quy định trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN. Các quy định này nhằm khuyến khích DN trích lập Quỹ phát triển KH&CN để đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN cho DN và cho ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, hàng năm DN được trích tối đa 10% thu nhập trước thuế để thành lập Quỹ phát triển KH&CN của DN. Khoản trích này DN không phải đóng thuế và sử dụng quỹ cho hoạt động KH&CN của DN. Nhằm khắc phục khó khăn trong việc sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN tập trung vào các nội dung: Về nội dung chi quỹ, đối với nhiệm vụ KH&CN của DN, DN sẽ chủ động thực hiện nhiệm vụ theo nhu cầu. Việc thực hiện đánh giá xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí của các nhiệm vụ sẽ được thực hiện theo Quy chế hoạt động KH&CN của DN. Thông tư cũng quy định, các nhiệm vụ KH&CN được đánh giá nghiệm thu của Hội đồng KH&CN của DN theo Quy chế KH&CN của DN là đủ điều kiện để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, quy định này cũng không giới hạn về địa điểm thực hiện các hoạt động KH&CN của DN trên lãnh thổ Việt Nam như các văn bản trước đây để nhằm phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và các hoạt động của DN Việt Nam tại các nước trên thế giới. DN cũng được tự xây dựng và ban hành định mức chi cho các nhiệm vụ KH&CN của mình. Đồng thời, có quyền áp dụng khoán chi theo quy định khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với nội dung trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị, Thông tư hướng dẫn DN xây dựng dự án theo quy trình và thủ tục của Luật Đầu tư 2014. Đối với nội dung mua quyền sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện trên cơ sở 1 trong 2 căn cứ sau: xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được xét chọn và thẩm định theo Quy chế hoạt động KH&CN của DN và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng. DN cũng được sử dụng quỹ để chi cho các nội dung hoạt động thương mại hóa và đổi mới như kiểm chuẩn, quảng bá, thương mại hóa sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ… Các khoản chi nghiên cứu thực hiện dự án, phát triển sản phẩm mới nhưng không tiêu thụ, không phát triển được mà được Hội đồng KH&CN đánh giá là vì nguyên nhân khách quan cũng được phép chi từ quỹ. Về quản lý quỹ, bên cạnh các nội dung về quản lý tài chính và quản lý tài sản hình thành từ quỹ, vấn đề xử lý quỹ khi DN không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng sai mục đích được quy định chi tiết. Cụ thể, đối với số tiền quỹ chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết 70% trong thời hạn 5 năm, sẽ xử lý như sau: Đối với DN nhà nước sẽ phải nộp tối thiểu 20% (tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ không được sử dụng, sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập) vào Quỹ phát triển KH&CN quốc gia hoặc quỹ của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi DN đăng ký nộp thuế. Nếu tổng số tiền quỹ đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ quốc gia, bộ, ngành, địa phương nhỏ hơn 70% số quỹ đã trích lập thì DN sẽ phải nộp thuế và lãi trên số tiền quỹ còn lại. Số tiền quỹ còn lại sau khi nộp thuế và lãi, DN được sử dụng theo quy định. Nếu DN nhà nước sử dụng quỹ không đúng mục đích thì phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập DN tính trên khoản thu đã trích lập quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN đó. Đối với các DN khác, được quyền đóng góp vào các quỹ của tỉnh, thành phố nơi DN nộp thuế. Nếu không đóng góp vào các quỹ này hoặc có đóng góp nhưng không sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập DN tính trên khoản thu đã trích lập quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN đó. Số tiền này có thể được hoàn trả về cho DN khi họ có nhu cầu sử dụng. Đối với Quảng Trị, hiện nay chưa có DN thành lập Quỹ phát triển KH&CN, chỉ có Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị những năm trước đây có trích lập Quỹ phát triển KH&CN theo chủ trương chung của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Nhằm đẩy nhanh tiến độ trích lập và thành lập lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, ngày 16/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

    Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN trên địa bàn tỉnh. Việc hướng dẫn thông qua hội nghị hoặc trực tiếp đến từng DN nhằm giúp các DN nắm bắt thông tin, quy định và vận dụng trong việc trích lập, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN theo quy định của pháp luật về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN, đồng thời tháo gỡ, giải đáp một số vướng mắc cho DN trong quá trình trích lập và sử dụng quỹ này.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Triệu Thượng Mô hình đa cây, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân (08/01/2018)
Những giải pháp phát huy hiệu quả tín dụng nông nghiệp, nông thôn (08/01/2018)
Có vốn, người dân mở hướng làm giàu (08/01/2018)
Thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu (02/01/2018)
Thành công của các mô hình khuyến nông năm 2017 (02/01/2018)
Khơi nguồn sáng tạo kỹ thuật (02/01/2018)
Xuất khẩu năm 2017: Tăng mạnh nhưng cần phát huy nội lực (02/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất lúa hữu cơ (28/12/2017)
Nông dân Triệu Thượng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi (25/12/2017)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn cho vụ đông xuân (25/12/2017)
Xây dựng mô hình trồng rau sạch cần đi đôi với xây dựng chuẩn sạch (22/12/2017)
Khẩn trường khắc phục vườn tiêu bị thiệt hại do mưa rét kéo dài. (22/12/2017)
Hội thảo giới thiệu sản phẩm rượu men lá Ba Nang (22/12/2017)
Hỗ trợ nông dân đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp (22/12/2017)
Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
254470
593

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này