Chủ Nhật, 24/3/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt là Liên hiệp hội- LHH) tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, tập hợp, đổi mới hình thức và nội dung hoạt động, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.
Hội thảo:Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội LHH tỉnh khóa II (2009- 2014), Đảng đoàn, Ban Thường vụ LHH tỉnh đã tổ chức cho toàn thể Ban chấp hành, cán bộ, đảng viên văn phòng LHH tỉnh, lãnh đạo các tổ chức - hội thành viên học tập, nghiên cứu sâu Nghị quyết 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU; tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; phối hợp tham mưu, tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 09-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TƯ; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09- CTHĐ/TU, ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh và danh mục chương trình, dự án của tỉnh, các ngành, địa phương theo giai đoạn giao cho LHH tỉnh thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trước khi trình các cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đảng đoàn LHH tỉnh cũng đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn LHH với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan. LHH tỉnh đã xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa LHH tỉnh với các tổ chức - hội thành viên; thực hiện ký kết các chương trình phối hợp liên ngành với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và một số ban ngành, địa phương trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, năng lực của đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển KT-XH, KH&CN của tỉnh.

 

Hệ thống LHH tỉnh và đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Đến nay hệ thống LHH tỉnh có 38 tổ chức- hội thành viên, trong đó, có 17 hội chuyên ngành, 8 hội địa phương, 13 tổ chức thành viên và 4 đơn vị trực thuộc với trên 10.500 hội viên, tăng hơn 3 lần so với năm 2009 (trong đó có trên 8.000 người có trình độ đại học trở lên). Hoạt động tư vấn - phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả cao. Thông qua các hoạt động này đã phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh trong việc nâng cao chất lượng các chương trình, dự án, đề án quan trọng của tỉnh, phục vụ tích cực cho sự phát triển KT- XH của địa phương. Giai đoạn 2010- 2017, LHH tỉnh đã tập hợp nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý KH&CN có kinh nghiệm trong tỉnh, các chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực KH&CN từ nhiều tổ chức, đơn vị trong cả nước tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên 90 chương trình, dự án KT-XH quan trọng trên địa bàn tỉnh, trong đó, có các dự án lớn như: Đánh giá môi trường chiến lược của Dự án “Kế hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015”; các cơ chế chính sách phục vụ kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2011-2016; dự án đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị; mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đông Hà đến năm 2020; phát triển nhân lực Quảng Trị giai đoạn 2011-2020; phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020; quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư tại chỗ cho vùng thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; xây dựng thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trước năm 2020; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; xây dựng cảng nước sâu Mỹ Thuỷ và Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị; nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng KH&CN... Ngoài ra, LHH tỉnh còn tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi năm 2003); dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); tư vấn, phản biện quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã chỉ đạo điểm của tỉnh; phối hợp, tạo điều kiện để Hội Khoa học và Kỹ thuật các huyện phản biện quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi mới công nghệ đã thu hút được đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện nhiều chương trình, đề tài, dự án KH&CN có chất lượng vào sản xuất và đời sống. Từ năm 2010-2017 đã huy động được đội ngũ trí thức triển khai thực hiện hơn 200 chương trình, đề tài, dự án KH&CN các cấp trên nhiều lĩnh vực. Kết quả đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, cho công tác quy hoạch phát triển, cho việc nâng cao dân trí, dân sinh, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, góp phần quan trọng trong phát triển KT- XH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh. Đặc biệt, nhiều đề tài do LHH tỉnh thực hiện như đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức Quảng Trị, đề xuất các giải pháp để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trí thức khoa học, cơ chế chính sách thu hút, quản lý, sử dụng đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển KT- XH của tỉnh trong thời gian tới”, “Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng KHCN; xây dựng mô hình phổ biến, thông tin chuyển giao tiến bộ KHCN cho cộng đồng của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Trị”, “ Khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu về tổ chức hoạt động cuả các tổ chức - hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội”, “Khảo sát, đánh giá thực trạng thu nhập kinh tế hộ gia đình; đề xuất giải pháp tăng thu nhập hộ gia đình các xã điểm xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị”... đã cung cấp luận cứ để xây dựng, phát triển, thu hút, sử dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Nhiều hội thảo, diễn đàn khoa học lớn, nhiều hoạt động hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về KH&CN đã thu hút trí thức KH&CN tham gia như: Hội thảo khoa học “Quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường hành lang đường Hồ Chí Minh”, “Biến đổi khí hậu tác động đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị”, “Thông tin kết quả, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại Quảng Trị”, “Sáng tạo kỹ thuật phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị”; Hội thảo khoa học quốc tế về “Hợp tác nghiên cứu và phát triển mạng lưới hoạt động an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong Tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ ba tại Quảng Trị - Việt Nam”; tham gia các hội thảo chia sẻ với các trường đại học, các viện, cục trung ương, một số LHH các tỉnh lân cận, các tổ chức phi chính phủ; gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm về KH&CN với KH&CN và Trường Đại học Savannakhet của nước bạn Lào hằng năm (từ 2013-2016), hoạt động hợp tác về nghiên cứu, chia sẻ thông tin khoa học về sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa nếp thuộc khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông thông qua các các cuộc hội thảo quốc tế luân phiên hằng năm giữa 3 bên giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị - Trường Đại học Kasetsart - Thái Lan và Trường Đại học Savannakhet - Lào... LHH tỉnh đã phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực KH&CN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, tham gia hội chợ công nghệ, hội thi sáng tạo KH&CN; đặc biệt là phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN. LHH tỉnh là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Đến nay, qua 7 lần tổ chức đã thu hút trí thức, cán bộ KH&CN, đông đảo cán bộ, sinh viên, học sinh, các tầng lớp nhân dân đam mê hoạt động sáng tạo tham gia với hơn 400 mô hình, giải pháp, trong đó 180 giải pháp, mô hình được giải thưởng cấp tỉnh; nhiều giải pháp, mô hình đã được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, học tập tại các địa phương, cơ sở và có triển vọng ứng dụng, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt có 3 giải pháp đoạt giải Vifotec (giải thưởng toàn quốc về sáng tạo kỹ thuật). Các hoạt động phát hành bản tin, chuyên san, đăng tin, bài trên website... do LHH tỉnh, Sở KH&CN và các tổ chức- hội thành viên thực hiện đã thường xuyên phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu KHKT, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, qua đó tạo ra diễn đàn trí thức nhằm nâng cao vị thế của đội ngũ trí thức và tầm ảnh hưởng của trí thức KH&CN trong xã hội. Những đóng góp của đội ngũ trí thức toàn tỉnh, trong đó có đội ngũ trí thức KH&CN đã góp phần tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp CNH, HĐH hiện nay. Tuy nhiên, hoạt động của LHH tỉnh cũng như đội ngũ trí thức KH&CN Quảng Trị còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là về công tác củng cố và phát triển của tổ chức của LHH. Các hội cấp huyện chưa được quan tâm đúng mức, phát triển nhanh về số lượng nhưng năng lực và hiệu quả hoạt động còn hạn chế; tỷ lệ tập hợp trí thức KH&CN, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp, trí thức ngoài tỉnh còn thấp; chưa tạo ra sự liên kết chặt chẽ đối với các hội thành viên và các cơ quan nhà nước trong việc khai thác tiềm năng, sức sáng tạo của của đội ngũ trí thức KH&CN… Hoạt động của LHH tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, điều kiện làm việc. Nhằm tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chương trình hành động số 70- CTHĐ/TU về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Chương trình hành động số 09-CTHĐ/TU, ngày 29/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; để nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống LHH và đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc những quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị 42-CT/TW; Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU, Chương trình hành động số 09-CTHĐ/TU. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức LHH tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của LHH tỉnh nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp với các hội thành viên trong hệ thống LHH để các tổ chức này có điều kiện thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, tập hợp trí thức, cán bộ, nhân dân trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác. Sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của LHH tỉnh, cụ thể như: Tiếp tục thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU, số 09-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy, đảm bảo được thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả thiết thực. Sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan, bảo đảm các điều kiện cho LHH hoạt động có hiệu quả. Tham mưu UBND tỉnh ban hành mới quy chế, cơ chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phù hợp nhằm bảo đảm môi trường thuận lợi để tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

   
Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, LHH, đội ngũ trí thức KH&CN cần tiếp tục phát huy trí tuệ, vượt lên khó khăn, thử thách, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, nhạy bén linh hoạt ứng dụng KH&CN, tạo động lực phát triển KT - XH bền vững của tỉnh.

Trần Ngọc Lân - TUV- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Quảng Trị sắp khởi công 17 dự án tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ (21/3/2019)
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 (21/3/2019)
Nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)
6 dự án Khoa học- Kỹ thuật của học sinh Quảng Trị dự thi đều đoạt giải (15/3/2019)
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân (14/3/2019)
Gắn “Thẻ căn cước” cho nông sản (13/3/2019)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí lưới điện (13/3/2019)
Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/02/2019)
Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở thị xã Quảng Trị (28/02/2019)
Quảng Trị: 02 dự án điện mặt trời mới được cấp chủ trương đầu tư (28/02/2019)
Đại hội Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị nhiệm kì 2018-2023 (26/02/2019)
Quảng Trị: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, Ngành và UBND của các huyện, thị xã, thành phố (22/02/2019)
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động (26/02/2019)
Tạo đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (20/02/2019)
Kì vọng về các dự án điện mặt trời (20/02/2019)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại các cơ sở công nghiệp và nông nghiệp (13/02/2019)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới (12/02/2019)
Hoạt động KH&CN Quảng Trị: Đổi mới toàn diện các lĩnh vực, ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (29/01/2019)
Truyền thông Khoa học và Công nghệ: Thực tiễn và một số giải pháp (11/02/2019)
Địa chí Quảng Trị: Công trình khoa học quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá,truyền thống của đất nước, con người Quảng Trị (29/01/2019)
Chính sánh hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. (30/01/2019)
Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (29/01/2019)
Nông nghiệp Quảng Trị, thành tựu và kỳ vọng (29/01/2019)
Những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (22/01/2019)
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 15
Hôm nay 2.472
Hôm qua 3.534
Tất cả 354.050

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này