Chủ Nhật, 24/3/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (viết tắt: NQ20-NQ/TW), ngày 13/5/2013, BCH Đảng bộ tỉnh Khoá XV đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, hoạt động KH&CN Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để có góc nhìn toàn cảnh về bức tranh KH&CN Quảng Trị qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, phóng viên Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (ông Nguyễn Quân Chính).
Hội nghị tổng kết hoạt động ngành KH&CN năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.
PV: Thưa ông, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU ngày 13/5/2013 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ông có những nhận định gì về hoạt động KH&CN tỉnh nhà qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU?

Ông Nguyễn Quân Chính: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012, Quảng Trị đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. HĐND, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng cho hoạt động KH&CN tỉnh đến năm 2020. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;... và nhiều văn bản quan trọng phục vụ quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 hứa hẹn sẽ là “cú hích” quan trọng đối với hoạt động KH&CN tỉnh thời gian tới. Có thể nói với sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ KH&CN, của lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm, phối hợp của các ngành, các cấp trong tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ ngành KH&CN Quảng Trị, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012, KH&CN Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp nhất định vào phát triển chung của tỉnh. Nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng cao, kế hoạch ứng dụng và phát triển KH&CN từng bước được đưa vào và trở thành một nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương; tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Tỉnh đã thực hiện đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN. Tiến hành tái cơ cấu ngành KH&CN tỉnh gắn với thực hiện “Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015). Trên cơ sở đó, tỉnh  đã xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của KH&CN tỉnh là KH&CN xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở; KH&CN lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chính, chú trọng công tác nhân rộng các kết quả, thành tựu KH&CN vào đời sống. Đã quyết liệt triển khai đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN. Cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Chú trọng triển khai các định hướng nhiệm vụ KH&CN sát với tình hình thực tiễn của địa phương và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, điều tra cơ bản: Các kết quả điều tra cơ bản trong 5 năm qua đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, luận cứ đáng tin cậy làm cơ sở cho việc xây dựng các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học trong việc xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI; hoạch định nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh. Đối với  lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: Đã thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp: Tỉnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN, nhiều mô hình ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao và có khả năng nhân rộng trên nhiều địa bàn của tỉnh, góp phần cải thiện thu nhập, tạo ngành nghề mới, dần thay đổi tập quán sản xuất manh mún, quảng canh của người dân trên địa bàn. Trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, giáo dục: Đã nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cơ chế, chính sách phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh; xây dựng các đề án làm cơ sở cho việc định hướng phát triển sự nghiệp Giáo dục đào tạo; Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng,.. Hoạt động của các tổ chức KH&CN đã được quyết liệt chỉ đạo chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tiềm lực KH&CN của tỉnh được tăng cường ngày càng đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực KH&CN, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.  Hợp tác KH&CN với trong nước và quốc tế được đẩy mạnh. Đã tranh thủ nguồn lực bên ngoài để nâng cao tiềm lực KH&CN cho tỉnh, góp phần giải quyết những vấn đề trọng điểm, cấp bách mà điều kiện địa phương không giải quyết được. Đặc biệt, tỉnh phối hợp với tổ chức NEDO (Nhật Bản) thực hiện dự án Ứng dụng đèn LED cho tàu đánh cá xa bờ tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại 3.238.611 USD). Tóm lại, có thể thấy sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển KH&CN, KH&CN tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đã được ban hành khá đồng bộ. Nhiệm vụ phát triển KH&CN đã trở thành nội dung quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách của các cấp, các ngành, địa phương. Công tác quản lý KH&CN được đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả. Hợp tác quốc tế được mở rộng. Xã hội hóa hoạt động KH&CN có nhiều tiến bộ. Tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế... góp phần quan trọng để tỉnh từng bước thực hiện mục tiêu “Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020”.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển KH&CN, KH&CN Quảng Trị còn những tồn tại gì cần khắc phục thưa ông?

Ông Nguyễn Quân Chính
: Đúng là sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận KH&CN tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Sự phát triển của KH&CN tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH-HĐH, chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN mới vào sản xuất và đời sống còn chậm. Trình độ KH&CN ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN vẫn còn bất cập; cơ chế, chính sách về KH&CN chưa theo kịp quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Nhân lực KH&CN Quảng Trị còn thiếu chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành,...

PV: Vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW, KH&CN Quảng Trị trong thời gian tới cần tập trung vào định hướng gì thưa ông?

Ông Nguyễn Quân Chính:
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW, trong thời gian tới, cần huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN tỉnh để triển khai đồng bộ các định hướnng sau:

1. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Luật KH&CN năm 2013; Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của UBND tỉnh, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 và các quy định có liên quan về KH&CN.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN. Trong đó: Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về hoạt động của các tổ chức KH&CN; công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

3. Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng nghiên cứu ứng dụng KH&CN. Cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, với yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

4. Tăng cường công  tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao năng suất chất lượng.

5. Từng bước tăng cường tiềm lực KH&CN tỉnh. Mở rộng hợp tác KH&CN với bên ngoài nhằm tranh thủ nguồn lực, tiếp thu công nghệ mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH&CN. Phát huy nguồn nhân lực KH&CN có chất lượng cao, đủ sức tổ chức, hợp tác nghiên cứu và giải quyết nhiệm vụ KH&CN trọng tâm của tỉnh.

6. Tăng cường hợp tác về KH&CN, kêu gọi đầu tư từ các dự án KH&CN của các bộ, ngành Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích mở rộng các dự án KH&CN có sự tham gia đóng góp của người dân và doanh nghiệp.

PV: Nhân dịp Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành KH&CN tỉnh nhà?

Ngày 18/5 được chọn là Ngày KH&CN Việt Nam vì ngày 18/5/1963 lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các nhà trí thức tại Hội nghị phổ biến khoa học do Hội Phổ biến khoa học kỹ thuật tổ chức lần đầu tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ; tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 thay mặt Lãnh đạo Tỉnh, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KH&CN tỉnh nhà những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, các ngành, các cấp và đặc biệt là sự cố gắng của đội ngũ cán bộ KH&CN, hoạt động KH&CN đã có bước chuyển biến, đạt được một số tiến bộ và kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những thành quả mà ngành KH&CN tỉnh nhà đã đạt được trong sự nghiệp phát triển KH&CN đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi mong rằng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, ngành KH&CN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng hiện có, năng động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để KH&CN Quảng Trị ngày càng góp phần đắc lực vào sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều đóng góp hơn nữa cho ngành và cho tỉnh./.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!
Đặc san KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Quảng Trị sắp khởi công 17 dự án tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ (21/3/2019)
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 (21/3/2019)
Nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)
6 dự án Khoa học- Kỹ thuật của học sinh Quảng Trị dự thi đều đoạt giải (15/3/2019)
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân (14/3/2019)
Gắn “Thẻ căn cước” cho nông sản (13/3/2019)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí lưới điện (13/3/2019)
Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/02/2019)
Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở thị xã Quảng Trị (28/02/2019)
Quảng Trị: 02 dự án điện mặt trời mới được cấp chủ trương đầu tư (28/02/2019)
Đại hội Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị nhiệm kì 2018-2023 (26/02/2019)
Quảng Trị: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, Ngành và UBND của các huyện, thị xã, thành phố (22/02/2019)
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động (26/02/2019)
Tạo đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (20/02/2019)
Kì vọng về các dự án điện mặt trời (20/02/2019)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại các cơ sở công nghiệp và nông nghiệp (13/02/2019)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới (12/02/2019)
Hoạt động KH&CN Quảng Trị: Đổi mới toàn diện các lĩnh vực, ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (29/01/2019)
Truyền thông Khoa học và Công nghệ: Thực tiễn và một số giải pháp (11/02/2019)
Địa chí Quảng Trị: Công trình khoa học quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá,truyền thống của đất nước, con người Quảng Trị (29/01/2019)
Chính sánh hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. (30/01/2019)
Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (29/01/2019)
Nông nghiệp Quảng Trị, thành tựu và kỳ vọng (29/01/2019)
Những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (22/01/2019)
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 16
Hôm nay 2.473
Hôm qua 3.534
Tất cả 354.051

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này