Thứ Ba, 23/10/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (viết tắt: NQ20-NQ/TW), ngày 13/5/2013, BCH Đảng bộ tỉnh Khoá XV đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, hoạt động KH&CN Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để có góc nhìn toàn cảnh về bức tranh KH&CN Quảng Trị qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, phóng viên Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (ông Nguyễn Quân Chính).
Hội nghị tổng kết hoạt động ngành KH&CN năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.
PV: Thưa ông, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU ngày 13/5/2013 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ông có những nhận định gì về hoạt động KH&CN tỉnh nhà qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU?

Ông Nguyễn Quân Chính: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012, Quảng Trị đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. HĐND, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng cho hoạt động KH&CN tỉnh đến năm 2020. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;... và nhiều văn bản quan trọng phục vụ quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 hứa hẹn sẽ là “cú hích” quan trọng đối với hoạt động KH&CN tỉnh thời gian tới. Có thể nói với sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ KH&CN, của lãnh đạo tỉnh, sự quan tâm, phối hợp của các ngành, các cấp trong tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ ngành KH&CN Quảng Trị, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012, KH&CN Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp nhất định vào phát triển chung của tỉnh. Nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng cao, kế hoạch ứng dụng và phát triển KH&CN từng bước được đưa vào và trở thành một nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương; tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Tỉnh đã thực hiện đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN. Tiến hành tái cơ cấu ngành KH&CN tỉnh gắn với thực hiện “Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015). Trên cơ sở đó, tỉnh  đã xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của KH&CN tỉnh là KH&CN xuất phát từ cơ sở và hướng về phục vụ cơ sở; KH&CN lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ chính, chú trọng công tác nhân rộng các kết quả, thành tựu KH&CN vào đời sống. Đã quyết liệt triển khai đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN. Cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Chú trọng triển khai các định hướng nhiệm vụ KH&CN sát với tình hình thực tiễn của địa phương và đã đạt được những kết quả tích cực. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, điều tra cơ bản: Các kết quả điều tra cơ bản trong 5 năm qua đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, luận cứ đáng tin cậy làm cơ sở cho việc xây dựng các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học trong việc xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI; hoạch định nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh. Đối với  lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: Đã thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp: Tỉnh đã đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN, nhiều mô hình ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao và có khả năng nhân rộng trên nhiều địa bàn của tỉnh, góp phần cải thiện thu nhập, tạo ngành nghề mới, dần thay đổi tập quán sản xuất manh mún, quảng canh của người dân trên địa bàn. Trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, giáo dục: Đã nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cơ chế, chính sách phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh; xây dựng các đề án làm cơ sở cho việc định hướng phát triển sự nghiệp Giáo dục đào tạo; Y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng,.. Hoạt động của các tổ chức KH&CN đã được quyết liệt chỉ đạo chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tiềm lực KH&CN của tỉnh được tăng cường ngày càng đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực KH&CN, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.  Hợp tác KH&CN với trong nước và quốc tế được đẩy mạnh. Đã tranh thủ nguồn lực bên ngoài để nâng cao tiềm lực KH&CN cho tỉnh, góp phần giải quyết những vấn đề trọng điểm, cấp bách mà điều kiện địa phương không giải quyết được. Đặc biệt, tỉnh phối hợp với tổ chức NEDO (Nhật Bản) thực hiện dự án Ứng dụng đèn LED cho tàu đánh cá xa bờ tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại 3.238.611 USD). Tóm lại, có thể thấy sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển KH&CN, KH&CN tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đã được ban hành khá đồng bộ. Nhiệm vụ phát triển KH&CN đã trở thành nội dung quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách của các cấp, các ngành, địa phương. Công tác quản lý KH&CN được đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả. Hợp tác quốc tế được mở rộng. Xã hội hóa hoạt động KH&CN có nhiều tiến bộ. Tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế... góp phần quan trọng để tỉnh từng bước thực hiện mục tiêu “Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020”.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển KH&CN, KH&CN Quảng Trị còn những tồn tại gì cần khắc phục thưa ông?

Ông Nguyễn Quân Chính
: Đúng là sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận KH&CN tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Sự phát triển của KH&CN tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH-HĐH, chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN mới vào sản xuất và đời sống còn chậm. Trình độ KH&CN ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN vẫn còn bất cập; cơ chế, chính sách về KH&CN chưa theo kịp quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Nhân lực KH&CN Quảng Trị còn thiếu chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành,...

PV: Vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW, KH&CN Quảng Trị trong thời gian tới cần tập trung vào định hướng gì thưa ông?

Ông Nguyễn Quân Chính:
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW, trong thời gian tới, cần huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN tỉnh để triển khai đồng bộ các định hướnng sau:

1. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Luật KH&CN năm 2013; Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của UBND tỉnh, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 và các quy định có liên quan về KH&CN.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN. Trong đó: Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về hoạt động của các tổ chức KH&CN; công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh; Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

3. Tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng nghiên cứu ứng dụng KH&CN. Cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, với yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

4. Tăng cường công  tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao năng suất chất lượng.

5. Từng bước tăng cường tiềm lực KH&CN tỉnh. Mở rộng hợp tác KH&CN với bên ngoài nhằm tranh thủ nguồn lực, tiếp thu công nghệ mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH&CN. Phát huy nguồn nhân lực KH&CN có chất lượng cao, đủ sức tổ chức, hợp tác nghiên cứu và giải quyết nhiệm vụ KH&CN trọng tâm của tỉnh.

6. Tăng cường hợp tác về KH&CN, kêu gọi đầu tư từ các dự án KH&CN của các bộ, ngành Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích mở rộng các dự án KH&CN có sự tham gia đóng góp của người dân và doanh nghiệp.

PV: Nhân dịp Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành KH&CN tỉnh nhà?

Ngày 18/5 được chọn là Ngày KH&CN Việt Nam vì ngày 18/5/1963 lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các nhà trí thức tại Hội nghị phổ biến khoa học do Hội Phổ biến khoa học kỹ thuật tổ chức lần đầu tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ; tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 thay mặt Lãnh đạo Tỉnh, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KH&CN tỉnh nhà những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, các ngành, các cấp và đặc biệt là sự cố gắng của đội ngũ cán bộ KH&CN, hoạt động KH&CN đã có bước chuyển biến, đạt được một số tiến bộ và kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những thành quả mà ngành KH&CN tỉnh nhà đã đạt được trong sự nghiệp phát triển KH&CN đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tôi mong rằng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, ngành KH&CN tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng hiện có, năng động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để KH&CN Quảng Trị ngày càng góp phần đắc lực vào sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều đóng góp hơn nữa cho ngành và cho tỉnh./.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!
Đặc san KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
254390
137

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này