Thứ Năm, 18/7/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởNgày Quốc tế Đa dạng sinh học 2019
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện
Ngày 14/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND). Để triển khai Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND kịp thời vào thực tế vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 11/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã ký ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch), Kế hoạch này có hiệu lực từ ngày 11/7/2018.
Sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển KT - XH
           
         Với mục tiêu cụ thể được đưa ra gồm: (1). Hỗ trợ thực hiện 50 dự án nghiên cứu ứng dụng, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiến bộ, công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng nông, lâm, thủy sản; trong đó có 10 dự án ứng dụng công nghệ mới. (2). Hỗ trợ thực hiện 15 dự án ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. (3). Hỗ trợ thực hiện 40 dự án ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. (4). Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng 20 doanh nghiệp/cơ sở; Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 120 đối tượng.
          Nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đã đề ra ở trên, Kế hoạch đã đưa ra các chính sách hỗ trợ cụ thể: 
          (1). Hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó: Đối với các dự án chuyển giao công nghệ; cải tiến và đổi mới công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất trong công nghiệp và làng nghề ở nông thôn sẽ được hỗ trợ tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Đối với hệ thống nhà lưới, nhà kính: Dự án xây dựng nhà lưới, nhà kính hiện đại có diện tích từ 200m2 trở lên được hỗ trợ theo tỷ lệ diện tích và công nghệ mới ứng dụng trong nhà lưới, nhà kính đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy đinh của ngành sẽ được hỗ trợ mức tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu  tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Đối với nhà nuôi trồng nấm: Dự án xây dựng trang trại, gia trại trồng nấm có diện tích từ 100m2 trở lên được hỗ trợ theo tỷ lệ diện tích và công nghệ ứng dụng, mức hỗ trợ tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án. Các ứng dụng tiến bộ KH&CN khác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghệ sinh học và sản xuất giống cây, con chất lượng cao,... sẻ được hỗ trợ mức tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ Qũy Phát triển KH&CN tỉnh tạo điều kiện đảm bảo một phần kinh phí để thực hiện dự án.
          (2). Hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó: Hỗ trợ tối đa 30% tổng mức kinh phí đầu tưu (không bao gồm giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư) và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án đối với các dự án chuyển giao công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm. Hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng kinh phí thực hiện dự án và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án đối với csac dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp được hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá kết quả xếp loại từ mức khá trở lên. Tổ chức, cá nhân được vay vốn và được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay vốn tại Qũy Phát triển KH&CN tỉnh để thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm và dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả KH&CN.
          (3). Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa. Theo đó: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tiên tiến (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 và các tiêu chuẩn tương đương khác) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa với mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, đánh giá chứng nhận hợp quy với định mức: 03 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ sở, 05 triệu đồng/sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn, 10 triệu đồng/sản phẩm được chứng nhận hợp quy. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp Văng bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp và tối đa không quá 3 nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp/năm/doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, với định mức 3 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cấp Văn bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu ở nước ngoài, với định mức 20 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cấp Văng bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận trong nước, với định mức 50 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia, Quốc tế, với định mức 20 triệu đồng/Giải vàng của Giải thưởng chất lượng Quốc gia; 15 triệu đồng/Giải bạc Giải thưởng chất lượng Quốc gia; 30 triệu đồng/Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).
            Để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đưa ra, UBND tỉnh đã đưa ra 07 nhiệm vụ và giải pháp để các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố,... thực hiện gồm:  (1). Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp với hoạt động KH&CN nói chung, ưu tiên hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh. (2). Nâng cao chất lượng các sản phẩm KH&CN. (3). Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực KH&CN. (4). Tăng cường liên kết giữa 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) trong các hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN. (5). Xã hội hóa hoạt động KH&CN nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. (6). Hàng năm các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Sở KH&CN, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đưa vào kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN để chủ động bố trí ngân sách hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. (7). Giải pháp về nguồn kinh phí hỗ trợ: Để đạt được mục tiêu cụ thể của chính sách này, dự trù kinh phí ngân sách nhà nước của tỉnh hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2017 – 2025: 24,0 tỷ đồng.
            Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai, hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị quyết, thành lập Hội đồng tư vấn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả các dự án,... trong  thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND, trong đó ủy quyền cho Giám đốc  Sở KH&CN quyết định phê duyệt định mức kinh phí hỗ trợ dưới 100 triệu đồng/dự án; Đồng thời giao nhiệm vụ đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN cũng như các Sở, ban, ngành... liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; Báo Quảng Trị và Đài PT- TH tỉnh  tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND; Giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành liên quan cũng như UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND.
           Kế hoạch cũng đã đưa ra trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, các nhân được hỗ trợ như việc đảm bảo hồ sơ, nguồn vốn đối ứng, quản lý sử dụng kinh phí; việc bồi thường thiệt hại, hoàn trả kinh phí được hỗ trợ khi vi phạm hợp đồng; thực hiện các báo cáo,... theo quy định. Kế hoạch nêu rõ: Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về Sở KH&CN để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết phù hợp./.
Trần Phượng - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
OCOP là trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Trị (12/7/2019)
Long trọng Lễ kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/2019)
Công nghiệp năng lượng, nguồn lực mới. (26/6/2019)
Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn (26/6/2019)
Khởi công Nhà máy Thủy điện Đakrông 5 (26/6/2019)
Hiệu quả qua ba thập kỉ nỗ lực phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (13/6/2019)
Những thành tựu đầu tiên trong công cuộc tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (06/6/2019)
Thêm 1 dự án điện gió có mức đầu tư gần 1.530 tỉ đồng (30/5/2019)
Đánh giá kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử và mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị năm 2018 (28/5/2019)
Giải pháp phát triển kinh tế vùng gò đồi tây Triệu Phong (28/5/2019)
Triển khai nhân rộng rừng trồng cấp chứng chỉ quản lí rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (21/5/2019)
Hội thảo trao đổi chuyên môn về tim mạch can thiệp (17/5/2019)
Thành tựu bước đầu tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (16/5/2019)
Khoa học công nghệ với đổi mới, sáng tạo, kiến tạo tương lai (16/5/2019)
Đóng điện xung kích Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị (14/5/2019)
Triệu Phong lập kỉ lục liên tiếp về năng suất lúa (09/5/2019)
Hướng đi mới cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Triệu Phong (09/5/2019)
Phát triển những con đường hoa trở thành “điểm nhấn” thu hút khách du lịch (03/5/2019)
Nhân rộng cánh đồng sản xuất giống lúa Bắc Hương 9 (04/5/2019)
Hội thảo tư vấn, phản biện xã hội dự thảo Công trình “Địa chí Quảng Trị” (02/5/2019)
Cải cách hành chính, động lực để phát triển (26/4/2019)
Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (26/4/2019)
Ghi nhận kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (26/4/2019)
Kì vọng về một vụ mùa bội thu (22/4/2019)
Giải pháp phòng, chống hạn trong sản xuất nông nghiệp ở Triệu Phong (18/4/2019)
Hồ tiêu hữu cơ xuất ngoại (18/4/2019)
Quảng Trị sẽ có tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP (18/4/2019)
Thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (18/4/2019)
Quảng Trị: Đề nghị bổ sung 02 dự án Nhà máy điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực (17/4/2019)
Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Quảng Trị (12/4/2019)
Thống nhất triển khai dự án nuôi tôm công nghệ cao tại Quảng Trị (11/4/2019)
Hội thảo " Ứng dụng công nghệ 4.0 cho quản trị doanh nghiệp " (09/4/2019)
Cần quảng bá, cung ứng rộng rãi hơn sản phẩm nông sản (09/4/2019)
Chương trình "Hành trình trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" tại Quảng Trị (09/4/2019)
Triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (04/4/2019)
Đổi mới công nghệ để tăng tốc phát triển nền kinh tế (02/4/2019)
Hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững (02/4/2019)
Nhìn lại một năm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (02/4/2019)
Khởi nghiệp, phải hiểu đúng từ định nghĩa (29/3/2019)
Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018: Quảng Trị tăng một bậc so với năm trước (29/3/2019)
Quảng Trị sắp khởi công 17 dự án tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ (21/3/2019)
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 (21/3/2019)
Nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)
6 dự án Khoa học- Kỹ thuật của học sinh Quảng Trị dự thi đều đoạt giải (15/3/2019)
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân (14/3/2019)
Gắn “Thẻ căn cước” cho nông sản (13/3/2019)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí lưới điện (13/3/2019)
Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/02/2019)
Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở thị xã Quảng Trị (28/02/2019)
Quảng Trị: 02 dự án điện mặt trời mới được cấp chủ trương đầu tư (28/02/2019)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 540
Hôm nay 47
Hôm qua 2.633
Tất cả 806.757

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này