Thứ Năm, 21/3/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện
Ngày 14/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND). Để triển khai Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND kịp thời vào thực tế vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 11/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã ký ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch), Kế hoạch này có hiệu lực từ ngày 11/7/2018.
Sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển KT - XH
           
         Với mục tiêu cụ thể được đưa ra gồm: (1). Hỗ trợ thực hiện 50 dự án nghiên cứu ứng dụng, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiến bộ, công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng nông, lâm, thủy sản; trong đó có 10 dự án ứng dụng công nghệ mới. (2). Hỗ trợ thực hiện 15 dự án ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. (3). Hỗ trợ thực hiện 40 dự án ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. (4). Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng 20 doanh nghiệp/cơ sở; Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 120 đối tượng.
          Nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đã đề ra ở trên, Kế hoạch đã đưa ra các chính sách hỗ trợ cụ thể: 
          (1). Hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó: Đối với các dự án chuyển giao công nghệ; cải tiến và đổi mới công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất trong công nghiệp và làng nghề ở nông thôn sẽ được hỗ trợ tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Đối với hệ thống nhà lưới, nhà kính: Dự án xây dựng nhà lưới, nhà kính hiện đại có diện tích từ 200m2 trở lên được hỗ trợ theo tỷ lệ diện tích và công nghệ mới ứng dụng trong nhà lưới, nhà kính đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy đinh của ngành sẽ được hỗ trợ mức tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu  tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Đối với nhà nuôi trồng nấm: Dự án xây dựng trang trại, gia trại trồng nấm có diện tích từ 100m2 trở lên được hỗ trợ theo tỷ lệ diện tích và công nghệ ứng dụng, mức hỗ trợ tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án. Các ứng dụng tiến bộ KH&CN khác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghệ sinh học và sản xuất giống cây, con chất lượng cao,... sẻ được hỗ trợ mức tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ Qũy Phát triển KH&CN tỉnh tạo điều kiện đảm bảo một phần kinh phí để thực hiện dự án.
          (2). Hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó: Hỗ trợ tối đa 30% tổng mức kinh phí đầu tưu (không bao gồm giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư) và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án đối với các dự án chuyển giao công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm. Hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng kinh phí thực hiện dự án và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án đối với csac dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp được hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá kết quả xếp loại từ mức khá trở lên. Tổ chức, cá nhân được vay vốn và được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay vốn tại Qũy Phát triển KH&CN tỉnh để thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm và dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả KH&CN.
          (3). Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa. Theo đó: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tiên tiến (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 và các tiêu chuẩn tương đương khác) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa với mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, đánh giá chứng nhận hợp quy với định mức: 03 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ sở, 05 triệu đồng/sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn, 10 triệu đồng/sản phẩm được chứng nhận hợp quy. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp Văng bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp và tối đa không quá 3 nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp/năm/doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, với định mức 3 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cấp Văn bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu ở nước ngoài, với định mức 20 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cấp Văng bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận trong nước, với định mức 50 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia, Quốc tế, với định mức 20 triệu đồng/Giải vàng của Giải thưởng chất lượng Quốc gia; 15 triệu đồng/Giải bạc Giải thưởng chất lượng Quốc gia; 30 triệu đồng/Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).
            Để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đưa ra, UBND tỉnh đã đưa ra 07 nhiệm vụ và giải pháp để các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố,... thực hiện gồm:  (1). Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp với hoạt động KH&CN nói chung, ưu tiên hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh. (2). Nâng cao chất lượng các sản phẩm KH&CN. (3). Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực KH&CN. (4). Tăng cường liên kết giữa 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) trong các hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN. (5). Xã hội hóa hoạt động KH&CN nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. (6). Hàng năm các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Sở KH&CN, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đưa vào kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN để chủ động bố trí ngân sách hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. (7). Giải pháp về nguồn kinh phí hỗ trợ: Để đạt được mục tiêu cụ thể của chính sách này, dự trù kinh phí ngân sách nhà nước của tỉnh hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2017 – 2025: 24,0 tỷ đồng.
            Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai, hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị quyết, thành lập Hội đồng tư vấn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả các dự án,... trong  thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND, trong đó ủy quyền cho Giám đốc  Sở KH&CN quyết định phê duyệt định mức kinh phí hỗ trợ dưới 100 triệu đồng/dự án; Đồng thời giao nhiệm vụ đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN cũng như các Sở, ban, ngành... liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; Báo Quảng Trị và Đài PT- TH tỉnh  tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND; Giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành liên quan cũng như UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND.
           Kế hoạch cũng đã đưa ra trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, các nhân được hỗ trợ như việc đảm bảo hồ sơ, nguồn vốn đối ứng, quản lý sử dụng kinh phí; việc bồi thường thiệt hại, hoàn trả kinh phí được hỗ trợ khi vi phạm hợp đồng; thực hiện các báo cáo,... theo quy định. Kế hoạch nêu rõ: Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về Sở KH&CN để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết phù hợp./.
Trần Phượng - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)
6 dự án Khoa học- Kỹ thuật của học sinh Quảng Trị dự thi đều đoạt giải (15/3/2019)
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân (14/3/2019)
Gắn “Thẻ căn cước” cho nông sản (13/3/2019)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí lưới điện (13/3/2019)
Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/02/2019)
Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở thị xã Quảng Trị (28/02/2019)
Quảng Trị: 02 dự án điện mặt trời mới được cấp chủ trương đầu tư (28/02/2019)
Đại hội Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị nhiệm kì 2018-2023 (26/02/2019)
Quảng Trị: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, Ngành và UBND của các huyện, thị xã, thành phố (22/02/2019)
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động (26/02/2019)
Tạo đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (20/02/2019)
Kì vọng về các dự án điện mặt trời (20/02/2019)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại các cơ sở công nghiệp và nông nghiệp (13/02/2019)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới (12/02/2019)
Hoạt động KH&CN Quảng Trị: Đổi mới toàn diện các lĩnh vực, ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (29/01/2019)
Truyền thông Khoa học và Công nghệ: Thực tiễn và một số giải pháp (11/02/2019)
Địa chí Quảng Trị: Công trình khoa học quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá,truyền thống của đất nước, con người Quảng Trị (29/01/2019)
Chính sánh hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. (30/01/2019)
Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (29/01/2019)
Nông nghiệp Quảng Trị, thành tựu và kỳ vọng (29/01/2019)
Những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (22/01/2019)
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 881
Hôm nay 1.307
Hôm qua 3.068
Tất cả 342.652

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này