Thứ Hai, 21/01/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện
Ngày 14/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND). Để triển khai Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND kịp thời vào thực tế vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 11/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã ký ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch), Kế hoạch này có hiệu lực từ ngày 11/7/2018.
Sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển KT - XH
           
         Với mục tiêu cụ thể được đưa ra gồm: (1). Hỗ trợ thực hiện 50 dự án nghiên cứu ứng dụng, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiến bộ, công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng nông, lâm, thủy sản; trong đó có 10 dự án ứng dụng công nghệ mới. (2). Hỗ trợ thực hiện 15 dự án ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. (3). Hỗ trợ thực hiện 40 dự án ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. (4). Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng 20 doanh nghiệp/cơ sở; Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 120 đối tượng.
          Nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đã đề ra ở trên, Kế hoạch đã đưa ra các chính sách hỗ trợ cụ thể: 
          (1). Hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó: Đối với các dự án chuyển giao công nghệ; cải tiến và đổi mới công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất trong công nghiệp và làng nghề ở nông thôn sẽ được hỗ trợ tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Đối với hệ thống nhà lưới, nhà kính: Dự án xây dựng nhà lưới, nhà kính hiện đại có diện tích từ 200m2 trở lên được hỗ trợ theo tỷ lệ diện tích và công nghệ mới ứng dụng trong nhà lưới, nhà kính đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy đinh của ngành sẽ được hỗ trợ mức tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu  tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Đối với nhà nuôi trồng nấm: Dự án xây dựng trang trại, gia trại trồng nấm có diện tích từ 100m2 trở lên được hỗ trợ theo tỷ lệ diện tích và công nghệ ứng dụng, mức hỗ trợ tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án. Các ứng dụng tiến bộ KH&CN khác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghệ sinh học và sản xuất giống cây, con chất lượng cao,... sẻ được hỗ trợ mức tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ Qũy Phát triển KH&CN tỉnh tạo điều kiện đảm bảo một phần kinh phí để thực hiện dự án.
          (2). Hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó: Hỗ trợ tối đa 30% tổng mức kinh phí đầu tưu (không bao gồm giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư) và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án đối với các dự án chuyển giao công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm. Hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng kinh phí thực hiện dự án và tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án đối với csac dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp được hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá kết quả xếp loại từ mức khá trở lên. Tổ chức, cá nhân được vay vốn và được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay vốn tại Qũy Phát triển KH&CN tỉnh để thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm và dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả KH&CN.
          (3). Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa. Theo đó: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tiên tiến (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 và các tiêu chuẩn tương đương khác) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa với mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, đánh giá chứng nhận hợp quy với định mức: 03 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ sở, 05 triệu đồng/sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn, 10 triệu đồng/sản phẩm được chứng nhận hợp quy. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp Văng bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp và tối đa không quá 3 nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp/năm/doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, với định mức 3 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cấp Văn bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu ở nước ngoài, với định mức 20 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cấp Văng bằng sở hữu công nghiệp đối với mỗi nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận trong nước, với định mức 50 triệu đồng/văn bằng. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia, Quốc tế, với định mức 20 triệu đồng/Giải vàng của Giải thưởng chất lượng Quốc gia; 15 triệu đồng/Giải bạc Giải thưởng chất lượng Quốc gia; 30 triệu đồng/Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).
            Để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đưa ra, UBND tỉnh đã đưa ra 07 nhiệm vụ và giải pháp để các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố,... thực hiện gồm:  (1). Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp với hoạt động KH&CN nói chung, ưu tiên hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh. (2). Nâng cao chất lượng các sản phẩm KH&CN. (3). Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực KH&CN. (4). Tăng cường liên kết giữa 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) trong các hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN. (5). Xã hội hóa hoạt động KH&CN nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. (6). Hàng năm các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Sở KH&CN, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đưa vào kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN để chủ động bố trí ngân sách hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. (7). Giải pháp về nguồn kinh phí hỗ trợ: Để đạt được mục tiêu cụ thể của chính sách này, dự trù kinh phí ngân sách nhà nước của tỉnh hỗ trợ thực hiện giai đoạn 2017 – 2025: 24,0 tỷ đồng.
            Cũng theo Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai, hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị quyết, thành lập Hội đồng tư vấn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả các dự án,... trong  thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND, trong đó ủy quyền cho Giám đốc  Sở KH&CN quyết định phê duyệt định mức kinh phí hỗ trợ dưới 100 triệu đồng/dự án; Đồng thời giao nhiệm vụ đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN cũng như các Sở, ban, ngành... liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; Báo Quảng Trị và Đài PT- TH tỉnh  tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND; Giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành liên quan cũng như UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND.
           Kế hoạch cũng đã đưa ra trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, các nhân được hỗ trợ như việc đảm bảo hồ sơ, nguồn vốn đối ứng, quản lý sử dụng kinh phí; việc bồi thường thiệt hại, hoàn trả kinh phí được hỗ trợ khi vi phạm hợp đồng; thực hiện các báo cáo,... theo quy định. Kế hoạch nêu rõ: Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về Sở KH&CN để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết phù hợp./.
Trần Phượng - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý dự án: "Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị"

Quyết định số 07/ QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 06/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Kế hoạch số 54/KH_SKHCN về việc Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019.

Quyết định số 326/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 313/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 327/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc Nghị điịnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

V/v góp ý dự thảo nội dung công trình Địa chí Quảng Trị

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
256099
183

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này