Thứ Tư, 17/7/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởNgày Quốc tế Đa dạng sinh học 2019
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu được xác định là phát triển công nghiệp (CN) theo hướng hiện đại, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị cơ bản trở thành trung tâm lớn về CN chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, điện năng của vùng Trung bộ; hình thành một số sản phẩm CN chế biến có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đến năm 2045, tỉnh Quảng Trị cơ bản trở thành tỉnh có CN phát triển ở trình độ tiên tiến.
Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều chính sách về phát triển CN, tiểu thủ công nghiệp địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong tổng giá trị sản phẩm của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm CN chủ yếu được xây dựng, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo cơ sở cho việc bố trí sản xuất và đầu tư hợp lý, hiệu quả. Các chính sách về phát triển hạ tầng khu CN, cụm CN, phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống, chính sách về khuyến công… được ban hành, tạo hành lang pháp lý để hỗ trợ phát triển CN. Kết cấu hạ tầng các khu CN, cụm CN ở các huyện, thành phố, thị xã đã hình thành. Các loại hình doanh nghiệp CN phát triển cả về quy mô, số lượng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị sản xuất CN. Sản xuất CN đã đóng góp quan trọng vào thu ngân sách của tỉnh, chiếm tỷ trọng khoảng 70% tổng nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là tốc độ tăng trưởng ngành CN Quảng Trị chưa cao, thiếu bền vững. Cơ cấu nội bộ ngành CN chuyển dịch chưa mạnh; doanh nghiệp CN sản xuất hiện đại và các sản phẩm có sức cạnh tranh cao chưa nhiều; công nghệ, máy móc thiết bị chậm đổi mới. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển CN có mặt chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhất là hạ tầng sân ga, bến cảng. Chưa có nhiều dự án sản xuất CN quy mô lớn mang tính động lực. Các dự án được triển khai thực hiện có quy mô nhỏ. Một số dự án lớn, trọng điểm tiến độ triển khai thực hiện còn chậm…do phải có thời gian thẩm định của các bộ, ngành ở Trung ương.

 

Trên cơ sở quan điểm của Đảng về phát triển CN, tỉnh Quảng Trị xác định tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế so với các địa phương khác trong khu vực và cả nước. Phát triển CN đa dạng về cơ cấu, phát huy thế mạnh CN chế biến, CN năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tận dụng nguồn nguyên, nhiên liệu của địa phương, sản xuất các hàng hóa có thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế trong quá trình hội nhập. Khai thác lợi thế của Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu kinh tế trọng điểm miền Trung để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các khu kinh tế, khu CN, cụm CN. Mục tiêu được đề ra là phấn đấu tỷ trọng CN trong GRDP đạt trên 25%; tỷ trọng CN chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 18%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng CN đạt bình quân trên 14%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động CN đạt trên 9%/năm. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực CN đạt trên 10%. Hoàn thiện và khai thác hiệu quả 3 khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang, Tây Bắc Hồ Xá và các cụm CN trên địa bàn; cơ bản hoàn thành việc đầu tư, khai thác và phát huy hiệu quả của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; hình thành một số doanh nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

 

Nhiệm vụ và giải pháp được đề ra là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu ngành CN và đẩy mạnh phát triển các ngành CN ưu tiên. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển CN. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực công nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong tổng thể các giải pháp, cần chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực phục vụ của các cơ quan dịch vụ công; khuyến khích và nhân rộng các mô hình cải cách hành chính sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chương trình hành động số 92-CTHĐ/ TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. Triển khai tốt các chính sách nâng cao năng lực công nghệ, quản trị cho các doanh nghiệp CN; khuyến khích, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, các tập đoàn kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất CN; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp CN vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt là trong lĩnh vực CN chế biến, điện tử, năng lượng, khai khoáng, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm, sử dụng nguyên liệu của tỉnh, phụ kiện trong nước, sử dụng nhiều lao động địa phương.

 

Mặt khác, xây dựng và quảng bá rộng rãi danh mục dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực CN, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào lĩnh vực sản xuất CN. Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm hàng, ngành hàng theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh; áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ. Phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong phát triển CN, nhất là hạ tầng kết nối số đảm bảo an toàn, đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tranh thủ công nghệ tiên tiến, lợi thế của nước đi sau, đi tắt, đón đầu, tận dụng tối đa lợi thế lao động của địa phương và khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai thuận lợi; ưu tiên, khuyến khích các dự án đầu tư sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường, cương quyết không đánh đổi môi trường với tăng trưởng CN. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển CN với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
OCOP là trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Trị (12/7/2019)
Long trọng Lễ kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/2019)
Công nghiệp năng lượng, nguồn lực mới. (26/6/2019)
Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn (26/6/2019)
Khởi công Nhà máy Thủy điện Đakrông 5 (26/6/2019)
Hiệu quả qua ba thập kỉ nỗ lực phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (13/6/2019)
Những thành tựu đầu tiên trong công cuộc tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (06/6/2019)
Thêm 1 dự án điện gió có mức đầu tư gần 1.530 tỉ đồng (30/5/2019)
Đánh giá kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử và mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị năm 2018 (28/5/2019)
Giải pháp phát triển kinh tế vùng gò đồi tây Triệu Phong (28/5/2019)
Triển khai nhân rộng rừng trồng cấp chứng chỉ quản lí rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (21/5/2019)
Hội thảo trao đổi chuyên môn về tim mạch can thiệp (17/5/2019)
Thành tựu bước đầu tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (16/5/2019)
Khoa học công nghệ với đổi mới, sáng tạo, kiến tạo tương lai (16/5/2019)
Đóng điện xung kích Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị (14/5/2019)
Triệu Phong lập kỉ lục liên tiếp về năng suất lúa (09/5/2019)
Hướng đi mới cho ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Triệu Phong (09/5/2019)
Phát triển những con đường hoa trở thành “điểm nhấn” thu hút khách du lịch (03/5/2019)
Nhân rộng cánh đồng sản xuất giống lúa Bắc Hương 9 (04/5/2019)
Hội thảo tư vấn, phản biện xã hội dự thảo Công trình “Địa chí Quảng Trị” (02/5/2019)
Cải cách hành chính, động lực để phát triển (26/4/2019)
Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (26/4/2019)
Ghi nhận kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (26/4/2019)
Kì vọng về một vụ mùa bội thu (22/4/2019)
Giải pháp phòng, chống hạn trong sản xuất nông nghiệp ở Triệu Phong (18/4/2019)
Hồ tiêu hữu cơ xuất ngoại (18/4/2019)
Quảng Trị sẽ có tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP (18/4/2019)
Thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (18/4/2019)
Quảng Trị: Đề nghị bổ sung 02 dự án Nhà máy điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực (17/4/2019)
Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Quảng Trị (12/4/2019)
Thống nhất triển khai dự án nuôi tôm công nghệ cao tại Quảng Trị (11/4/2019)
Hội thảo " Ứng dụng công nghệ 4.0 cho quản trị doanh nghiệp " (09/4/2019)
Cần quảng bá, cung ứng rộng rãi hơn sản phẩm nông sản (09/4/2019)
Chương trình "Hành trình trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" tại Quảng Trị (09/4/2019)
Triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (04/4/2019)
Đổi mới công nghệ để tăng tốc phát triển nền kinh tế (02/4/2019)
Hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững (02/4/2019)
Nhìn lại một năm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (02/4/2019)
Khởi nghiệp, phải hiểu đúng từ định nghĩa (29/3/2019)
Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018: Quảng Trị tăng một bậc so với năm trước (29/3/2019)
Quảng Trị sắp khởi công 17 dự án tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ (21/3/2019)
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 (21/3/2019)
Nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)
6 dự án Khoa học- Kỹ thuật của học sinh Quảng Trị dự thi đều đoạt giải (15/3/2019)
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân (14/3/2019)
Gắn “Thẻ căn cước” cho nông sản (13/3/2019)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí lưới điện (13/3/2019)
Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/02/2019)
Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở thị xã Quảng Trị (28/02/2019)
Quảng Trị: 02 dự án điện mặt trời mới được cấp chủ trương đầu tư (28/02/2019)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 498
Hôm nay 2.591
Hôm qua 2.573
Tất cả 806.668

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này