Thứ Năm, 21/3/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu được xác định là phát triển công nghiệp (CN) theo hướng hiện đại, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị cơ bản trở thành trung tâm lớn về CN chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, điện năng của vùng Trung bộ; hình thành một số sản phẩm CN chế biến có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đến năm 2045, tỉnh Quảng Trị cơ bản trở thành tỉnh có CN phát triển ở trình độ tiên tiến.
Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy gỗ MDF VRG - Quảng Trị

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều chính sách về phát triển CN, tiểu thủ công nghiệp địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong tổng giá trị sản phẩm của tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm CN chủ yếu được xây dựng, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo cơ sở cho việc bố trí sản xuất và đầu tư hợp lý, hiệu quả. Các chính sách về phát triển hạ tầng khu CN, cụm CN, phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống, chính sách về khuyến công… được ban hành, tạo hành lang pháp lý để hỗ trợ phát triển CN. Kết cấu hạ tầng các khu CN, cụm CN ở các huyện, thành phố, thị xã đã hình thành. Các loại hình doanh nghiệp CN phát triển cả về quy mô, số lượng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị sản xuất CN. Sản xuất CN đã đóng góp quan trọng vào thu ngân sách của tỉnh, chiếm tỷ trọng khoảng 70% tổng nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là tốc độ tăng trưởng ngành CN Quảng Trị chưa cao, thiếu bền vững. Cơ cấu nội bộ ngành CN chuyển dịch chưa mạnh; doanh nghiệp CN sản xuất hiện đại và các sản phẩm có sức cạnh tranh cao chưa nhiều; công nghệ, máy móc thiết bị chậm đổi mới. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển CN có mặt chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhất là hạ tầng sân ga, bến cảng. Chưa có nhiều dự án sản xuất CN quy mô lớn mang tính động lực. Các dự án được triển khai thực hiện có quy mô nhỏ. Một số dự án lớn, trọng điểm tiến độ triển khai thực hiện còn chậm…do phải có thời gian thẩm định của các bộ, ngành ở Trung ương.

 

Trên cơ sở quan điểm của Đảng về phát triển CN, tỉnh Quảng Trị xác định tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế so với các địa phương khác trong khu vực và cả nước. Phát triển CN đa dạng về cơ cấu, phát huy thế mạnh CN chế biến, CN năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tận dụng nguồn nguyên, nhiên liệu của địa phương, sản xuất các hàng hóa có thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế trong quá trình hội nhập. Khai thác lợi thế của Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu kinh tế trọng điểm miền Trung để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các khu kinh tế, khu CN, cụm CN. Mục tiêu được đề ra là phấn đấu tỷ trọng CN trong GRDP đạt trên 25%; tỷ trọng CN chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 18%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng CN đạt bình quân trên 14%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động CN đạt trên 9%/năm. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực CN đạt trên 10%. Hoàn thiện và khai thác hiệu quả 3 khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang, Tây Bắc Hồ Xá và các cụm CN trên địa bàn; cơ bản hoàn thành việc đầu tư, khai thác và phát huy hiệu quả của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; hình thành một số doanh nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

 

Nhiệm vụ và giải pháp được đề ra là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu ngành CN và đẩy mạnh phát triển các ngành CN ưu tiên. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển CN. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực công nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong tổng thể các giải pháp, cần chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực phục vụ của các cơ quan dịch vụ công; khuyến khích và nhân rộng các mô hình cải cách hành chính sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chương trình hành động số 92-CTHĐ/ TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. Triển khai tốt các chính sách nâng cao năng lực công nghệ, quản trị cho các doanh nghiệp CN; khuyến khích, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, các tập đoàn kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất CN; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp CN vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt là trong lĩnh vực CN chế biến, điện tử, năng lượng, khai khoáng, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm, sử dụng nguyên liệu của tỉnh, phụ kiện trong nước, sử dụng nhiều lao động địa phương.

 

Mặt khác, xây dựng và quảng bá rộng rãi danh mục dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực CN, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào lĩnh vực sản xuất CN. Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm hàng, ngành hàng theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh; áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ. Phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong phát triển CN, nhất là hạ tầng kết nối số đảm bảo an toàn, đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tranh thủ công nghệ tiên tiến, lợi thế của nước đi sau, đi tắt, đón đầu, tận dụng tối đa lợi thế lao động của địa phương và khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai thuận lợi; ưu tiên, khuyến khích các dự án đầu tư sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường, cương quyết không đánh đổi môi trường với tăng trưởng CN. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển CN với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (18/3/2019)
6 dự án Khoa học- Kỹ thuật của học sinh Quảng Trị dự thi đều đoạt giải (15/3/2019)
Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân (14/3/2019)
Gắn “Thẻ căn cước” cho nông sản (13/3/2019)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí lưới điện (13/3/2019)
Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/02/2019)
Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở thị xã Quảng Trị (28/02/2019)
Quảng Trị: 02 dự án điện mặt trời mới được cấp chủ trương đầu tư (28/02/2019)
Đại hội Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị nhiệm kì 2018-2023 (26/02/2019)
Quảng Trị: Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, Ngành và UBND của các huyện, thị xã, thành phố (22/02/2019)
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động (26/02/2019)
Tạo đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (20/02/2019)
Kì vọng về các dự án điện mặt trời (20/02/2019)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại các cơ sở công nghiệp và nông nghiệp (13/02/2019)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới (12/02/2019)
Hoạt động KH&CN Quảng Trị: Đổi mới toàn diện các lĩnh vực, ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (29/01/2019)
Truyền thông Khoa học và Công nghệ: Thực tiễn và một số giải pháp (11/02/2019)
Địa chí Quảng Trị: Công trình khoa học quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá,truyền thống của đất nước, con người Quảng Trị (29/01/2019)
Chính sánh hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. (30/01/2019)
Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (29/01/2019)
Nông nghiệp Quảng Trị, thành tựu và kỳ vọng (29/01/2019)
Những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (22/01/2019)
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 834
Hôm nay 1.248
Hôm qua 3.068
Tất cả 342.593

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này