Thứ Ba, 11/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 15/8/2019

Đổi mới công tác quản lí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Một nội dung quan trọng trong tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là tái cơ cấu hoạt động KH&CN đặt ra trong cả quá trình xây dựng và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Vì thế, “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lí, tổ chức, hoạt động KH&CN mà trước hết là đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lí, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính” là một trong những nhiệm vụ đặt ra từ Nghị quyết số 20-NQ/ TW ngày 1/11/2012 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế mà ngành KH&CN Quảng Trị đang quyết tâm thực hiện.
Dự án ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đông Hà​

Trong quá trình xây dựng nhiệm vụ, ngành KH&CN tỉnh thực hiện cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, điều chỉnh cơ cấu hợp lí giữa nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ với tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Quảng Trị. Các chương trình KH&CN được cơ cấu, sắp xếp lại theo hướng: Lồng ghép một số chương trình hoặc nội dung thuộc chương trình KH&CN vào các chương trình phát triển KT-XH; điều chỉnh hợp lí số lượng nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và đề án khoa học.

 

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đặt hàng dưới hình thức đề tài KH&CN; dự án sản xuất thử nghiệm; đề án khoa học; dự án hoặc chương trình KH&CN. UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và ủy quyền Sở KH&CN kí hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Nhiệm vụ KH&CN đề xuất đặt hàng phải có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; kết quả nghiên cứu phải có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, công tác quản lí, xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai có hiệu quả sản phẩm tạo ra; có yêu cầu thời gian phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Phó Trưởng phòng Quản lí khoa học, Sở KH&CN Quảng Trị Võ Văn Tâm cho biết: “Thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN là giải pháp quan trọng gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, có địa chỉ và cam kết áp dụng kết quả nghiên cứu, góp phần giải quyết tình trạng nhiều đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu, đánh giá thành công nhưng thiếu tính ứng dụng, bảo đảm cho kinh phí đầu tư có hiệu quả và giảm thiểu lãng phí”.

 

Việc xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan nhà nước khác xem xét lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN để đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN. Những nhiệm vụ đề xuất phải gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh. Trong quá trình xem xét, lựa chọn, có thể tổ chức lấy ý kiến tư vấn thông qua hội đồng tư vấn, các chuyên gia tư vấn độc lập hoặc tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương để nắm bắt nhu cầu thực tiễn và tìm hiểu thông tin về các tiến bộ kĩ thuật để hoàn thiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để DN đầu tư cho hoạt động KH&CN. Phát huy nguồn đầu tư của DN cho KH&CN thông qua việc trích lập quỹ phát triển KH&CN của DN. Nội dung chi, cơ chế quản lí, sử dụng, điều chuyển quỹ phát triển KH&CN của DN cũng được hướng dẫn chi tiết, đáp ứng nhu cầu đầu tư của DN cho KH&CN. Ở Quảng Trị đã có 1 DN trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN là Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị.

 

Việc cấp kinh phí thực hiện được tiến hành thông qua Quỹ phát triển KH&CN tỉnh. Việc xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm trên cơ sở dự toán nguồn ngân sách nhà nước được duyệt và các nguồn kinh phí khác cân đối cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong năm kế hoạch và các năm tiếp theo. Những năm qua, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN được giao khoán, có nghĩa là giao quyền tự chủ cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm trong việc sử dụng dự toán kinh phí của nhiệm vụ gắn với trách nhiệm về các kết quả nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu, kết quả cao nhất. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ được khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hay khoán chi từng phần, được chủ động sử dụng kinh phí được giao khoán một cách hợp lí để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu. Kinh phí khoán phải được sử dụng đúng mục đích, có chứng từ theo thực chi, đảm bảo công khai, minh bạch trong nội bộ tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

 

Việc lấy ý kiến tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ phải thông qua hình thức hội đồng tư vấn. Cơ chế tư vấn độc lập cũng được áp dụng trong các quá trình quản lí nhiệm vụ KH&CN. Tuy nhiên, việc sử dụng tư vấn độc lập không thể thay thế cho hình thức tư vấn thông qua hội đồng.

 

Những cơ chế đổi mới trên đã gắn kết quả nghiên cứu với thực tiễn, đặc biệt chú trọng vấn đề hiệu quả của hoạt động KH&CN tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chủ trì trong quá trình triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

 

Để ban hành Quy chế quản lí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lí các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện xã hội hóa trong hoạt động nghiên cứu khoa học, huy động các nguồn lực trong xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, định hướng liên kết xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh dần hình thành các nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa tổ chức KH&CN, nhà khoa học với DN và các tổ chức khác để xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Lúc này, kinh phí từ ngân sách nhà nước sẽ mang tính chất hỗ trợ theo quy định, hướng tới thực hiện cơ chế đối tác công- tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN và khai thác, sử dụng các kết quả tạo ra.

 

Quảng Trị với định hướng cơ cấu các nhiệm vụ KH&CN theo hướng tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ năng lượng mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, cơ cấu ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng, có triển vọng nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của các sản phẩm đó theo yêu cầu phát triển sản xuất của DN.

 

Tuy nhiên, thực hiện cơ chế cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành thông qua Quỹ phát triển KH&CN tỉnh còn gặp phải một số vướng mắc như: Sở KH&CN là đơn vị quản lí nhiệm vụ KH&CN, từ khâu xác định, tuyển chọn, xét giao trực tiếp, thẩm định nội dung, kinh phí để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ đến khâu kiểm tra, giám sát và tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo chức năng quản lí. Theo quy định, các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện thông qua hợp đồng được kí kết do UBND tỉnh ủy quyền cho Sở KH&CN kí hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với các tổ chức chủ trì. Tuy nhiên, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh là đơn vị cấp phát và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Để có cơ sở tiến hành cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh cần phải được UBND tỉnh ủy quyền kí kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với các tổ chức chủ trì, phải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện cũng như tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Trong khi đó, nhiệm vụ này theo quy định là trách nhiệm quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Sở KH&CN.

 

Ở Quảng Trị, đến nay đã thực hiện nội dung này khá tốt, đã có sự thống nhất giữa các ngành của tỉnh. Trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện cũng như tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN vẫn theo đúng quy định là trách nhiệm quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Sở KH&CN. Tuy nhiên, nội dung về cơ chế tài chính, một trong những nội dung mang tính đột phá là tái cơ cấu nền tài chính dành cho KH&CN vẫn đang còn chờ những hướng dẫn cụ thể tiếp theo từ Bộ KH&CN. Quảng Trị cũng như các địa phương khác trong cả nước đang chờ những hướng dẫn sắp tới sẽ đưa những điểm mới trong hoạt động KH&CN từ Nghị quyết số 20-NQ/TW vào cuộc sống.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (10/8/2020)
Hiệu quả ở Hợp tác xã nông sản Tây Vĩnh Thủy (10/8/2020)
Làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại (10/8/2020)
Trồng ném lấy củ trên đất cát cho thu nhập cao (07/8/2020)
Phát triển chăn nuôi bò ở vùng biển (07/8/2020)
Xây dựng 112 mô hình sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn (07/8/2020)
Lợi ích nhiều mặt từ mô hình nông - lâm kết hợp (07/8/2020)
Khai thác tiềm năng, lợi thế vùng cát Gio Linh (07/8/2020)
Triển vọng nhân rộng các giống cây ăn quả chất lượng cao (07/8/2020)
Người vận động dân làng trồng dưa hấu (07/8/2020)
Phát triển mô hình nuôi dê ở vùng gò đồi Cam Lộ (05/8/2020)
Hiệu quả từ chuyển đổi đất lúa năng suất thấp sang trồng sen (04/8/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà sạch của cựu chiến binh Trần Lạc (04/8/2020)
Thu nhập ổn định với mô hình nuôi chim Trĩ (03/8/2020)
Hải Lâm khai thác thế mạnh vùng gò đồi (03/8/2020)
Phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể chuối Hướng Hoá (31/7/2020)
Phát triển cây công nghiệp ở Hướng Hóa và vấn đề giải quyết đầu ra cho sản phẩm (31/7/2020)
Thử nghiệm mô hình nuôi chim trĩ (31/7/2020)
Vĩnh Linh với những kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2017-2020 (28/7/2020)
Người nỗ lực xây dựng thương hiệu các sản phẩm từ sim rừng Hướng Hóa (28/7/2020)
Xây dựng vườn mẫu nông thôn mới ở Cam Lộ (27/7/2020)
Lợi nhuận mỗi năm 10 tỷ nhờ nuôi ốc hương (27/7/2020)
Không ngừng nâng cao năng lực kiểm định trên địa bàn (24/7/2020)
Tín hiệu lạc quan từ phiên chợ nông sản an toàn (24/7/2020)
Phát triển cây dược liệu trở thành sản phẩm đặc trưng của Cam Lộ (24/7/2020)
Khơi dậy tiềm năng kinh tế vùng gò đồi (24/7/2020)
Thu tiền tỉ từ vườn sầu riêng ở Vĩnh Thủy (24/7/2020)
Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở Cam Lộ (24/7/2020)
Hội thảo khoa học bổ sung, chỉnh lý Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930- 2000 (24/7/2020)
Hội viên nông dân tiên phong nuôi cá leo thương phẩm trong ao đất (24/7/2020)
Triển vọng phát triển cây bơ, cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/7/2020)
Triển vọng từ mô hình nuôi chim trĩ (24/7/2020)
Một số vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu: “Những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển” (24/7/2020)
Trồng cây môn nịt ở Vĩnh Thái cho thu nhập khá (24/7/2020)
Hiệu quả mô hình trồng đậu xanh trên đất chuyển đổi (21/7/2020)
Học sinh trường chuyên làm cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật (21/7/2020)
Bế mạc cuộc thi “ Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ 22 (20/7/2020)
Vĩnh Linh: Tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao đạt 85% (20/7/2020)
Ứng dụng thiết bị bay không người lái vào sản xuất nông nghiệp (20/7/2020)
Khai mạc cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ XXII (16/7/2020)
Tái đàn lợn theo hướng an toàn sinh học (16/7/2020)
Cây chanh dây bén duyên vùng gò đồi Triệu Thượng (16/7/2020)
Ban chỉ đạo cuộc thi tin học trẻ huyện Gio Linh tổ chức hội thi tin học trẻ lần thứ VI năm 2020 (16/7/2020)
Hiệu quả mô hình nuôi thỏ khép kín (14/7/2020)
Triển vọng từ mô hình trồng cây Thìa Canh (14/7/2020)
Làm giàu từ nuôi tôm thẻ chân trắng (14/7/2020)
Nhân rộng các mô hình canh tác lúa tự nhiên, hữu cơ (14/7/2020)
Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp (14/7/2020)
Gio Linh xây dựng vườn giống bơ chất lượng cao (14/7/2020)
Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu (14/7/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 250
Hôm nay 1.467
Hôm qua 6.239
Tất cả 2.258.448

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này