Thứ Tư, 13/11/2019 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luật
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 15/8/2019

Đổi mới công tác quản lí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Một nội dung quan trọng trong tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là tái cơ cấu hoạt động KH&CN đặt ra trong cả quá trình xây dựng và triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Vì thế, “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lí, tổ chức, hoạt động KH&CN mà trước hết là đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lí, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính” là một trong những nhiệm vụ đặt ra từ Nghị quyết số 20-NQ/ TW ngày 1/11/2012 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế mà ngành KH&CN Quảng Trị đang quyết tâm thực hiện.
Dự án ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đông Hà​

Trong quá trình xây dựng nhiệm vụ, ngành KH&CN tỉnh thực hiện cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, điều chỉnh cơ cấu hợp lí giữa nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ với tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Quảng Trị. Các chương trình KH&CN được cơ cấu, sắp xếp lại theo hướng: Lồng ghép một số chương trình hoặc nội dung thuộc chương trình KH&CN vào các chương trình phát triển KT-XH; điều chỉnh hợp lí số lượng nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và đề án khoa học.

 

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đặt hàng dưới hình thức đề tài KH&CN; dự án sản xuất thử nghiệm; đề án khoa học; dự án hoặc chương trình KH&CN. UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và ủy quyền Sở KH&CN kí hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Nhiệm vụ KH&CN đề xuất đặt hàng phải có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; kết quả nghiên cứu phải có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, công tác quản lí, xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai có hiệu quả sản phẩm tạo ra; có yêu cầu thời gian phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Phó Trưởng phòng Quản lí khoa học, Sở KH&CN Quảng Trị Võ Văn Tâm cho biết: “Thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN là giải pháp quan trọng gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, có địa chỉ và cam kết áp dụng kết quả nghiên cứu, góp phần giải quyết tình trạng nhiều đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu, đánh giá thành công nhưng thiếu tính ứng dụng, bảo đảm cho kinh phí đầu tư có hiệu quả và giảm thiểu lãng phí”.

 

Việc xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan nhà nước khác xem xét lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN để đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN. Những nhiệm vụ đề xuất phải gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh. Trong quá trình xem xét, lựa chọn, có thể tổ chức lấy ý kiến tư vấn thông qua hội đồng tư vấn, các chuyên gia tư vấn độc lập hoặc tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương để nắm bắt nhu cầu thực tiễn và tìm hiểu thông tin về các tiến bộ kĩ thuật để hoàn thiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để DN đầu tư cho hoạt động KH&CN. Phát huy nguồn đầu tư của DN cho KH&CN thông qua việc trích lập quỹ phát triển KH&CN của DN. Nội dung chi, cơ chế quản lí, sử dụng, điều chuyển quỹ phát triển KH&CN của DN cũng được hướng dẫn chi tiết, đáp ứng nhu cầu đầu tư của DN cho KH&CN. Ở Quảng Trị đã có 1 DN trích lập Quỹ phát triển KH&CN của DN là Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị.

 

Việc cấp kinh phí thực hiện được tiến hành thông qua Quỹ phát triển KH&CN tỉnh. Việc xác định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm trên cơ sở dự toán nguồn ngân sách nhà nước được duyệt và các nguồn kinh phí khác cân đối cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong năm kế hoạch và các năm tiếp theo. Những năm qua, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN được giao khoán, có nghĩa là giao quyền tự chủ cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm trong việc sử dụng dự toán kinh phí của nhiệm vụ gắn với trách nhiệm về các kết quả nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu, kết quả cao nhất. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ được khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hay khoán chi từng phần, được chủ động sử dụng kinh phí được giao khoán một cách hợp lí để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu. Kinh phí khoán phải được sử dụng đúng mục đích, có chứng từ theo thực chi, đảm bảo công khai, minh bạch trong nội bộ tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

 

Việc lấy ý kiến tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ phải thông qua hình thức hội đồng tư vấn. Cơ chế tư vấn độc lập cũng được áp dụng trong các quá trình quản lí nhiệm vụ KH&CN. Tuy nhiên, việc sử dụng tư vấn độc lập không thể thay thế cho hình thức tư vấn thông qua hội đồng.

 

Những cơ chế đổi mới trên đã gắn kết quả nghiên cứu với thực tiễn, đặc biệt chú trọng vấn đề hiệu quả của hoạt động KH&CN tác động trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chủ trì trong quá trình triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh.

 

Để ban hành Quy chế quản lí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lí các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện xã hội hóa trong hoạt động nghiên cứu khoa học, huy động các nguồn lực trong xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, định hướng liên kết xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh dần hình thành các nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa tổ chức KH&CN, nhà khoa học với DN và các tổ chức khác để xác định và thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Lúc này, kinh phí từ ngân sách nhà nước sẽ mang tính chất hỗ trợ theo quy định, hướng tới thực hiện cơ chế đối tác công- tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN và khai thác, sử dụng các kết quả tạo ra.

 

Quảng Trị với định hướng cơ cấu các nhiệm vụ KH&CN theo hướng tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ năng lượng mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, cơ cấu ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng, có triển vọng nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của các sản phẩm đó theo yêu cầu phát triển sản xuất của DN.

 

Tuy nhiên, thực hiện cơ chế cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được tiến hành thông qua Quỹ phát triển KH&CN tỉnh còn gặp phải một số vướng mắc như: Sở KH&CN là đơn vị quản lí nhiệm vụ KH&CN, từ khâu xác định, tuyển chọn, xét giao trực tiếp, thẩm định nội dung, kinh phí để tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ đến khâu kiểm tra, giám sát và tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN theo chức năng quản lí. Theo quy định, các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện thông qua hợp đồng được kí kết do UBND tỉnh ủy quyền cho Sở KH&CN kí hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với các tổ chức chủ trì. Tuy nhiên, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh là đơn vị cấp phát và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Để có cơ sở tiến hành cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh cần phải được UBND tỉnh ủy quyền kí kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với các tổ chức chủ trì, phải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện cũng như tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Trong khi đó, nhiệm vụ này theo quy định là trách nhiệm quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Sở KH&CN.

 

Ở Quảng Trị, đến nay đã thực hiện nội dung này khá tốt, đã có sự thống nhất giữa các ngành của tỉnh. Trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện cũng như tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN vẫn theo đúng quy định là trách nhiệm quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Sở KH&CN. Tuy nhiên, nội dung về cơ chế tài chính, một trong những nội dung mang tính đột phá là tái cơ cấu nền tài chính dành cho KH&CN vẫn đang còn chờ những hướng dẫn cụ thể tiếp theo từ Bộ KH&CN. Quảng Trị cũng như các địa phương khác trong cả nước đang chờ những hướng dẫn sắp tới sẽ đưa những điểm mới trong hoạt động KH&CN từ Nghị quyết số 20-NQ/TW vào cuộc sống.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nhân rộng mô hình CSA thâm canh lúa ở Đức Xá (13/11/2019)
Cặp song sinh nữ đầu tiên bằng thụ tinh nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (12/11/2019)
Trồng thí điểm cây dược liệu ba kích tím (12/11/2019)
Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao (12/11/2019)
Trao giải cuộc thi Sáng tạo trẻ huyện Vĩnh Linh lần thứ 7 (12/11/2019)
Vĩnh Linh: Tiêu chí chọn sản phẩm ưu tiên tham gia Chương trình OCOP (12/11/2019)
Lan hồ điệp công nghệ cao chuẩn bị khoe sắc (11/11/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu sâm Bố Chính tại xã Triệu Nguyên (06/11/2019)
Vĩnh Thái: Sản lượng nuôi trồng tôm thẻ chân trắng đạt gần 100 tấn (05/11/2019)
Nuôi thành công cá leo trong ao đất (05/11/2019)
Trồng 26 nghìn cây hoa li và tuylip phục vụ Tết Nguyên đán 2020 (05/11/2019)
Liên kết sản xuất sản phẩm từ cây nghệ (31/10/2019)
Sản xuất lạc an toàn theo mô hình nông nghiệp thông minh (27/10/2019)
Làm tốt công tác tiêu chuẩn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội (22/10/2019)
Tập trung phục hồi vườn hồ tiêu (22/10/2019)
Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (22/10/2019)
Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp (22/10/2019)
Trồng bơ trái vụ cho thu nhập khá ở Tân Liên (17/10/2019)
Nuôi vịt biển, một hướng tạo sinh kế cho ngư dân (17/10/2019)
Thu tiền triệu từ ống tre rừng (17/10/2019)
Vĩnh Linh ứng dụng tiến bộ KH&CN tạo bước đột phá trong sản xuất và đời sống (15/10/2019)
Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VIII (15/10/2019)
Sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (15/10/2019)
Sản xuất thành công chất tẩy rửa hữu cơ từ quả bồ hòn (11/10/2019)
Ứng dụng khoa học và công nghệ đối với sản phẩm OCOP (09/10/2019)
Sâm Bố Chính Gio An ước đạt sản lượng 12 tấn trong vụ đầu tiên (07/10/2019)
Trồng thành công cam Vinh lòng vàng trên đất Quảng Trị (07/10/2019)
Ngày hội tự hào nông sản Quảng Trị (07/10/2019)
Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện 9 tháng năm 2019 (06/10/2019)
Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trẻ (04/10/2019)
Vươn lên từ chăn nuôi gà (02/10/2019)
Hỗ trợ gà giống phát triển mô hình gà Cùa (02/10/2019)
Tuổi trẻ Hướng Hóa khởi nghiệp sáng tạo (02/10/2019)
Một mô hình phát triển kinh tế trên vùng cát xã Hải Vĩnh (02/10/2019)
Cậu học trò đam mê sáng tạo (02/10/2019)
Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành y tế Quảng Trị (27/9/2019)
Triển vọng mô hình trồng ném trên cát (27/9/2019)
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị triển khai thành công điều trị u xơ tử cung bằng phương pháp nút mạch dưới máy X-quang số hóa xóa nền (DSA) (27/9/2019)
Ứng dụng khoa học - công nghệ trong xây dựng hệ thống giao thông (27/9/2019)
Đôi vợ chồng duyên nợ với cây cà phê (27/9/2019)
Người thợ cơ khí sáng chế dụng cụ nhổ sắn tiện lợi (26/9/2019)
Tập huấn kĩ năng hỗ trợ khởi nghiệp – Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 (26/9/2019)
Ứng dụng chế phẩm sinh học vào nuôi tôm thâm canh (20/9/2019)
Hội thảo kết nối tiêu thụ sản phẩm các mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ (20/9/2019)
Hiệu quả từ mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ (19/9/2019)
Nỗ lực xây dựng thương hiệu miến gạo Loan Hảo (19/9/2019)
Vĩnh Linh tạo đà phát triển các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp nông thôn (17/9/2019)
Đakrông tìm hướng gia tăng giá trị sản phẩm (17/9/2019)
Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững (13/9/2019)
Trồng lạc thích ứng với biến đổi khí hậu (12/9/2019)
Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Kết luận thanh tra về đo lường

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế "

Thống kê lượt truy cập
Số người online 516
Hôm nay 3.651
Hôm qua 3.739
Tất cả 1.195.778

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này