Thứ Ba, 11/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 338/SKHCN-VP
Ban hành:
10/8/2020
Hiệu lực:
V/v khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới
2 97/BC-SKHCN
Ban hành:
07/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2020
3 98/BC-SKHCN
Ban hành:
07/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2020
4 99/BC-SKHCN
Ban hành:
07/8/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020
5 332/SKHCN-VP
Ban hành:
04/8/2020
Hiệu lực:
V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
6 212/QĐ-SKHCN
Ban hành:
04/8/2020
Hiệu lực: 04/8/2020
Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
7 2101/QĐ-UBND
Ban hành:
03/8/2020
Hiệu lực: 03/8/2020
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025
8 330/SKHCN-VP
Ban hành:
03/8/2020
Hiệu lực:
Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
9 328/SKHCN-VP
Ban hành:
30/7/2020
Hiệu lực: 30/7/2020
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
10 209/QĐ-SKHCN
Ban hành:
29/7/2020
Hiệu lực: 29/7/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
11 207/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/7/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu giữa nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2019, đề tài:" Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị"
12 206/QĐ-SKHCN
Ban hành:
28/7/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 dự án:"Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Sâm Bố chính tại vùng gò đồi huyện Triệu Phong"
13 2036/QĐ-UBND
Ban hành:
28/7/2020
Hiệu lực:
Quyết định V/v kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
14 91/BC-SKHCN
Ban hành:
24/7/2020
Hiệu lực:
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
15 92/BC-SKHCN
Ban hành:
24/7/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả công tác tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2020
16 202/QĐ-SKHCN
Ban hành:
22/7/2020
Hiệu lực: 22/7/2020
Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí hoạt động Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2020
17 89/BC-SKHCN
Ban hành:
21/7/2020
Hiệu lực: 21/7/2020
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy
18 1928/QĐ-UBND
Ban hành:
20/7/2020
Hiệu lực: 20/7/2020
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
19 88/BC-SKHCN
Ban hành:
13/7/2020
Hiệu lực:
Báo cáo về tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (kỳ báo cáo từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019)
20 87/BC-SKHCN
Ban hành:
10/7/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7 năm 2020
21 182/QĐ-SKHCN
Ban hành:
09/7/2020
Hiệu lực:
Quyết định Về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (TTYT thành phố Đông Hà)
22 183/QĐ-SKHCN
Ban hành:
09/7/2020
Hiệu lực:
Quyết định Về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ (Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Trị)
23 82/BC-SKHCN
Ban hành:
06/7/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 6 tháng năm 2020
24 179/QĐ-SKHCN
Ban hành:
06/7/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020
25 36/TB-SKHCN
Ban hành:
01/7/2020
Hiệu lực:
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở KH_CN tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020
26 264/SKHCN-VP
Ban hành:
01/7/2020
Hiệu lực:
Chương trình công tác trọng tâm của Sở KH_CN tháng 7 năm 2020
27 78/BC-SKHCN
Ban hành:
29/6/2020
Hiệu lực:
Báo cáo đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020
28 79/BC-SKHCN
Ban hành:
29/6/2020
Hiệu lực:
Báo cáo về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa
29 177/QĐ-SKHCN
Ban hành:
25/6/2020
Hiệu lực: 25/6/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh:"Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
30 175/QĐ-SKHCN
Ban hành:
23/6/2020
Hiệu lực: 23/6/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu giữa kỳ nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2019, đề tài:" Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản, nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn Quảng Trị"
31 176/QĐ-SKHCN
Ban hành:
23/6/2020
Hiệu lực: 23/6/2020
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH_CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2020
32 239/SKHCN-VP
Ban hành:
19/6/2020
Hiệu lực: 19/6/2020
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
33 74/BC-SKHCN
Ban hành:
17/6/2020
Hiệu lực: 17/6/2020
Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020
34 73/BC-SKHCN
Ban hành:
17/6/2020
Hiệu lực: 17/6/2020
Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ
35 70/BC-SKHCN
Ban hành:
16/6/2020
Hiệu lực: 16/6/2020
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị
36 169/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/6/2020
Hiệu lực: 15/6/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"
37 170/QĐ-SKHCN
Ban hành:
15/6/2020
Hiệu lực: 15/6/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"
38 65/BC-SKHCN
Ban hành:
10/6/2020
Hiệu lực: 10/6/2020
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020
39 69/BC-SKHCN
Ban hành:
10/6/2020
Hiệu lực: 10/6/2020
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
40 67/BC-SKHCN
Ban hành:
10/6/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020
Tổng số: 456
Trang 1 / 12 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 256
Hôm nay 1.762
Hôm qua 6.239
Tất cả 2.258.743

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này