Thứ Tư, 27/01/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Quốc hộiChính phủBộ KH&CNHĐND tỉnhUBND tỉnhSở KH&CNLiên tịchKhác
GIỚI THIỆU VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI
STT Số/Ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 173/BC
Ban hành:
17/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao quý 4/2020
2 5807/KH-UBND
Ban hành:
17/12/2020
Hiệu lực:
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
3 31/2020/QĐ-UBND
Ban hành:
15/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
4 171/BC-SKHCN
Ban hành:
15/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao
5 172/BC-SKHCN
Ban hành:
15/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH CN giai đoạn 2011-2020 trong năm 2020
6 170/BC-SKHCN
Ban hành:
14/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7 348/QĐ-SKHCN
Ban hành:
14/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại sau đợt lũ lụt năm 2020 đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đang triển khai thực hiện
8 346/QĐ-SKKHCN
Ban hành:
14/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 - Dự án "Thử nghiệm trồng cây dâu tây chịu nhiệt Fragaria tại khu vực Bắc hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị"
9 347/QĐ-SKHCN
Ban hành:
14/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 - Dự án "Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm bố chính tại vùng gò đồi huyện Cam Lộ"
10 349/QĐ-SKHCN
Ban hành:
14/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị
11 345/QĐ-SKHCN
Ban hành:
14/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
12 166/BC-SKHCN
Ban hành:
11/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
13 164/BC-SKHCN
Ban hành:
08/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
14 163/BC-SKHCN
Ban hành:
07/12/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5062/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
15 554/SKHCN-VP
Ban hành:
04/12/2020
Hiệu lực:
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại mức độ HTNV đối với CCVC-LĐ, kê khai tài sản, và bổ sung lý lịch năm 2020
16 337/QĐ-SKHCN
Ban hành:
02/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2020
17 339/QĐ-SKHCN
Ban hành:
02/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2020
18 340/QĐ-SKHCN
Ban hành:
02/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2020
19 57/TB-SKHCN
Ban hành:
02/12/2020
Hiệu lực:
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ nghiên cứu Khoa học
20 342/QĐ-SKHCN
Ban hành:
02/12/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
21 160/BC-SKHCN
Ban hành:
30/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 tại Sở KH CN
22 157/BC-SKHCN
Ban hành:
30/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế của Sở KH CN
23 158/BC-SKHCN
Ban hành:
30/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
24 159/BC-SKHCN
Ban hành:
30/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020
25 152/BC-SKHCN
Ban hành:
26/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở khoa học và Công nghệ Quảng Trị
26 155/BC-SKHCN
Ban hành:
26/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
27 151/BC-SKHCN
Ban hành:
26/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021
28 55/TB-SKHCN
Ban hành:
24/11/2020
Hiệu lực:
Thông báo kết quả phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH CN cấp tỉnh (lần 3, năm 2020)
29 328/QĐ-SKHCN
Ban hành:
20/11/2020
Hiệu lực:
Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu khối lượng năm thứ nhất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2019, đề tài "Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây xoài.... và cây Chôm chôm tại xã Hướng phùng, huyện Hướng Hóa"
30 136/BC-SKHCN
Ban hành:
19/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chỉ số PAPI năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
31 138/BC-SKHCN
Ban hành:
19/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030
32 137/BC-SKHCN
Ban hành:
19/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2020
33 133/BC-SKHCN
Ban hành:
16/11/2020
Hiệu lực: 16/11/2020
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
34 134/BC-SKHCN
Ban hành:
16/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo thống kê số liệu cải cách thể chế năm 2020
35 319/QĐ-SKHCN
Ban hành:
16/11/2020
Hiệu lực:
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020, đề tài: "Đánh giá thực trạng chất lượng đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
36 319/QĐ-SKHCN
Ban hành:
16/11/2020
Hiệu lực:
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020, dự án: "Tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp giâm hom và quy trình trồng cây tràm gió và tràm năm gân làm nguyên liệu ở các xã vùng cát ven biển huyện Triệu Phong"
37 3237/QĐ-UBND
Ban hành:
13/11/2020
Hiệu lực:
Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần 3, năm 2020)
38 46/KH-SKHCN
Ban hành:
12/11/2020
Hiệu lực:
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021
39 130/BC-SKHCN
Ban hành:
11/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
40 127/BC-SKHCN
Ban hành:
09/11/2020
Hiệu lực:
Báo cáo tổng kết, đánh giá 03 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ
Tổng số: 623
Trang 2 / 16 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 231
Hôm nay 3.784
Hôm qua 6.560
Tất cả 3.040.066

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này