::.. --:: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ::-- ..::

LỜI HỒ CHỦ TỊCH

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân.

Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì cũng phải thi đua. Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc, phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và  mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng thêm.

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân.

Bất kỳ địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều là đầy tớ nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân.

Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong.

Bản chất của hòn đá là cứ ỳ ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù đá tảng to mấy, nặng mấy cũng phải lăn.

Mỗi tư tưởng, mỗi lời nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CÁCH LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo đúng nghĩa là:

1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng. Mà muốn thế thì nhất định phải so sánh kinh nghiệm của dân chúng. Vì dân chúng chính là những người chịu đựng cái kết quả của sự lãnh đạo của ta.

2. Phải tổ chức thi hành cho đúng. Mà muốn vậy không có dân chúng góp sức thì không xong.

3. Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát đúng thì cũng có quần chúng giúp mới được.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2000, tập 5, tr.285-286.

Đảng phải:

...Lập chương trình hành động cụ thể trong từng huyện và từng tỉnh.

Phân phối đảng viên (như nhà binh phân phối binh sĩ).

Các đồng chí phụ trách một vùng hay một công tác nào đó phải lập chương trình hành động cho mỗi đồng chí trong mỗi một tổ chức.

Các ban chấp ủy phải quản lý và kiểm soát rất tỉ mỉ việc thi hành các chương trình hành động đó.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 3, tr.75.

Bất kỳ công việc gì, cũng phải dùng hai cách lãnh đạo sau đây: một là liên hợp chính sách chung với sự chỉ đạo riêng. Hai là liên hợp người lãnh đạo với quần chúng.

                                                                                          Sđd, tập 5, tr.288.

Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền, giải thích, cổ động, giáo dục, tổ chức nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Sđd, tập 6, tr.88.

Công việc càng gay go thì sự lãnh đạo càng phải liên hợp chặt chẽ với quần chúng, càng phải liên hợp chặt chẽ chính sách chung với chỉ đạo riêng, để phá tan cách lãnh đạo lờ mờ, quan liêu, chủ quan, bàn giấy.

 Sđd, tập 5, tr.293.

Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.

...Vì vậy, trong công việc chỉnh đốn Đảng, cũng như trong mọi công việc khác, quyết phải thực hành cách liên hợp sự lãnh đạo với quần chúng và liên hợp chính sách chung với chỉ đạo riêng.

Sđd, tập 5, tr.290-291.

Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo. Thí dụ: bắt buộc cán bộ trong mỗi ngành phải thiết thực báo cáo và cất nhắc nhân tài.

Sđd, tập 5, tr.241.

...Cơ quan lãnh đạo cấp trên cần phải kinh qua những người phụ trách chung của cơ quan lãnh đạo cấp dưới, mỗi khi có việc gì liên quan đến một ngành hoạt động nào đó thuộc cấp dưới. Có như thế, mới đạt được mục đích phân công mà thống nhất.

Sđd, tập 5, tr.291.

 

 

CÁC TIN KHÁC

Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân sự

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể

"Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống văn hoá mới ở nông thôn"

Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

Tấm gương tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương

Nhận mặt suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Phát động Cuộc thi "Bác Hồ với dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu"

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đời sống văn hóa mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ, đảng viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận cho cán bộ trường Đảng

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác đoàn

Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

 
 

Thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân sự

 
 

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể

 
 

"Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống văn hoá mới ở nông thôn"

 
 

Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

 
 

Tấm gương tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 
 

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương

 
 

Nhận mặt suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

 
 

Phát động Cuộc thi "Bác Hồ với dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu"

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đời sống văn hóa mới

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ, đảng viên

 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận cho cán bộ trường Đảng

 
 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thiết kế: Trung tâm Tin học-Thông tin KH&CN QuảngTrị