:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    TIN TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)

Ngày 25/5/2012, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 3 thảo luận dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Đồng chí Phan Trung Lý, uỷ viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo o giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) với 7 nhóm vấn đề cần xin kiến. Các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận vấn đề về địa vị pháp lý của công đoàn, về quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động là người nước ngoài, về hệ thống tổ chức và tên gọi của công đoàn các cấp, về những bảo đảm cho cán bộ công đoàn, về tài chính công đoàn.

Về địa vị pháp lý của công đoàn, tuyệt đại đa số đại biểu tán thành với qui định tại Điều 1 dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Điều 1 dự thảo Luật qui định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Điều 1 dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội bổ sung nguyên tắc “tự nguyện” thành lập của công đoàn cho phù hợp với tính chất tổ chức và hoạt động của Công đoàn. Đây là đặc trưng của các tổ chức chính trị - xã hội nói chung cũng  như Công đoàn nói riêng.

Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị nước ta, trong đó có tổ chức Công đoàn, Điều 1 dự thảo Luật đã qui định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn. Nguyên tắc này đã được ghi nhận tại Điều 4 Hiến pháp năm 1992.

Về quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động là người nước ngoài, đa số đại biểu nhất trí tán thành phương án 2, khoản 2 Điều 5 dự thảo Luật. Theo đó, qui định quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động là người nước ngoài.

Về hệ thống tổ chức và tên gọi của công đoàn các cấp, các đại biểu thảo luận với 2 loại ý kiến khác nhau. Phần lớn ý kiến thống nhất với qui định tại Điều 7 dự thảo Luật, qui định tên gọi của công đoàn ở cấp Trung ương là Tổng Công đoàn, tên gọi cụ thể của các cấp công đoàn sẽ do Điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định. Việc qui định như vậy sẽ tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức công đoàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của mình, đồng thời phù hợp với vị trí của một tổ chức chính trị, xã hội. Một số ý kiến đề nghị qui định hệ thống tổ chức công đoàn gồm 4 cấp như dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến cho thống nhất.

Về qui định những bảo đảm cho cán bộ công đoàn qui định tại Điều 25 dự thảo Luật, đa số đại biểu tán thành qui định người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ mà hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hết hạn thì được tiếp tục ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Một số ý kiến cho rằng qui định này không thống nhất với qui định của Bộ luật dân sự, Bộ luật lao động và Luật doanh nghiệp về nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao đọng giữa người lao động và người sử dụng lao động nói chung cần bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, theo đúng tinh thần của Bộ luật Lao động và các qui định khác của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, cán bộ công đoàn không chuyên trách vừa phải thực hiện trách nhiệm đối với người sử dụng lao động như đã cam kết trong hợp đồng lao động, vừa phải thực hiện trách nhiệm thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động với tư cách là cán bộ công đoàn. Qui định như dự thảo Luật sẽ đảm bảo cho cán bộ công đoàn yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như bảo đảm cho hoạt động công đoàn cơ sở không bị gián đoạn. Quy định này cũng bảo đảm thống nhất với qui định của dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Vấn đề tài chính được các đại biểu đặc biệt quan tâm, tham gia đóng góp nhiều ý kiến. Đa số đại biểu thống nhất với qui định tại Điều 26 dự thảo Luật, qui định rõ kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Qui định này là cần thiết đảm baỏ cho Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của một tổ chức chính trị - xã hội. Việc xác định nguồn tài chính công đoàn cần xem xét đến tính lịch sử của quá trình hình thành nguồn tài chính công đoàn, nhu cầu của tổ chức công đoàn và khả năng phát triển của lực lượng lao động, tổ chức kinh tế và việc điều chỉnh tiền lương, giải quyết hài hòa mối quan hệ về lợi ích của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Luật này.

Theo Báo điện tử Tổng LDLĐ Việt Nam

       Các tin khác 

Tăng cường tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (9/8/2018)

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (24/11/2016)

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khóa XI): Phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam (11/6/2014)

Ðại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam thành công và bế mạc (2/8/2013)

Những điểm mới trong luật công đoàn ( sửa đổi) (3/8/2012)

CHỦ TỊCH ĐẶNG NGỌC TÙNG: “CNVCLĐ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ngay từ năm đầu” (26/1/2011)

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. (11/8/2009)

Tôn vinh cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong toàn quốc (11/8/2009)

Tổng Liên đoàn LĐVN họp triển khai kế hoạch kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (4/6/2009)

Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam: Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (3/6/2009)

Xem tất cả các tin trong lĩnh vực này        Quay lại   Lên đầu trang

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NK 2018-2023
Đề cương tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Câu hỏi và câu trả lời Cuộc thi trực tuyến về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam

New Page 1

Tin ảnh

New Page 1

 Con số

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

Hoạt động tình nghĩa của CĐVC tỉnh năm 2014:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ