:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    TIN CĐVC VIỆT NAM

CHẶNG ĐƯỜNG 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IV CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Năm năm qua, tình hình kinh tế - xã hội đất nước ta tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục đà tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng với sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các công đoàn bạn, sự năng động, nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn các cấp Công đoàn Viên chức đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách giành được những thành tích đáng tự hào, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội IV đã xác định phương châm “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên; nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành khóa IV đã kịp thời cụ thể hóa thành Chương trình hoạt động toàn khóa, tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết đến các cấp công đoàn Viên chức và thực hiện tích cực các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã đề ra.

         Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để tổ chức hoạt động. Hiện nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động 64 công đoàn trực thuộc, trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 39 công đoàn cơ sở; số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là 83.412 người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 44,8%;  Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức 61 tỉnh, thành phố có trên 200 ngàn người; Đội ngũ cán bộ, đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là những người trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác nghiên cứu, tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn triển khai  thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, phần lớn CBCCVC là những người có năng lực, trình độ, được đào tạo cơ bản, có trình độ và kinh nghiệm trong công tác, có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

         Năm năm qua cán bộ, đoàn viên các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham mưu, xây dựng, thẩm định, ban hành hàng ngàn văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành pháp luật, trong đó trực tiếp xây dựng 66 Luật, 411 Nghị định, 73 Nghị quyết, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc cán bộ, Đảng viên tham nhũng, vi phạm kỷ luật Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng chính sách điều hành đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu kinh tế và ban hành các qui định nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải tiến, đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều hành đảm bảo sự nhanh nhạy, cụ thể, bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần xây dựng bộ máy của Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về tăng cường quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

         Với phương châm hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, sát đoàn viên, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã không ngừng cải tiến, làm mới cách thức tổ chức trong từng hoạt động. Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và yêu cầu của đoàn viên để lựa chọn nội dung cho phù hợp, tổ chức triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên tham gia, phát huy thế mạnh và sự sáng tạo của đoàn viên vào hoạt động công đoàn.

         Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác được đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động về “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn”, cử cán bộ đi học các lớp đào tạo, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn tăng cường các hoạt động hội thảo, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các công đoàn trong các cụm, khối thi đua và trong toàn hệ thống các đơn vị trực thuộc. Hàng năm Công đoàn Viên chức Việt Nam đều mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính, kiểm tra, tuyên truyền, tổ chức, chính sách pháp luật, văn phòng, nữ công cho cán bộ các công đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ,  các đơn vị đã tổ chức 350 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn thu hút trên 30.000 lượt cán bộ công đoàn tham gia. Từ hoạt động phong trào đã có nhiều cán bộ công đoàn trưởng thành, được bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo. Đặc biệt trong nhiệm kỳ đã có 03 đồng chí Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng và tương đương, 01 đồng chí được bầu vào Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

         Xác định thi đua là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn, do vậy công tác chỉ đạo, tổ chức, phát động các phong thi đua đã có sự chủ động, sáng tạo. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các đơn vị đã cụ thể hóa các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn phát động thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được duy trì và đẩy mạnh, thúc đẩy nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập, công tác tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc.

         Công tác nữ công có nhiều nét mới trong việc tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tổ chức triển khai các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác dân số, sức khỏe sinh sản. Các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được thực hiện tốt, hầu hết các đơn vị đều tổ chức các hoạt động cho các cháu nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, tặng quà các cháu học sinh giỏi, thăm hỏi động viên con cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn  có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng chất độc da cam, nhiều đơn vị đã xây dựng được quỹ khuyến học.

         Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” tiếp tục phát triển, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 02 về tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong tình hình mới. Theo đó 100% công đoàn các đơn vị đã triển khai, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác hàng năm, nhiều đơn vị đã hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên gắn việc thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động với kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và đăng ký thi đua của mỗi cá nhân, trong đó tập trung chủ yếu vào những nội dung nhằm phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu của mỗi đoàn viên. Trước yêu cầu phát triển của đất nước, về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng với Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ, đòi hỏi cuộc vận động có những đổi mới cho phù hợp, qua tổng kết từ thực tiễn, lấy ý kiến từ đoàn viên và công đoàn cơ sở cùng với  kết quả tại các hội thảo khoa học về cuộc vận động, tại Hội nghị lần thứ 11 (tháng 7 năm 2017), Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV đã thống nhất ban hành Nghị quyết 09/NQ-CĐVC về việc sửa đổi tên gọi: Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đồng thời bổ sung và sửa đổi 06/12 tiêu chí của cuộc vận động để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trong giai đoạn mới.

         Công tác tài chính có nhiều chuyển biến tích cực, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã kịp thời triển khai các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính, thực hiện phân cấp toàn diện đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tạo điều kiện để công đoàn các đơn vị phát huy tính tự chủ, khai thác mọi tiềm năng để tăng nguồn thu và chủ động về tài chính phục vụ hoạt động phong trào từ cơ sở thực hiện Nghị quyết 9c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiết kiệm chi hành chính và phong trào để đầu tư cho thiết chế công đoàn tại KCN, KCX theo quyết định 655/TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác kiểm tra tài chính công đoàn trong nhiệm kỳ qua được ban chấp hành công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm, thông qua kiểm tra giúp công đoàn các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, phục vụ tốt cho hoạt động công đoàn. Việc tăng cường các hội nghị tập huấn, giao ban về công tác tài chính của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ qua tạo điều kiện cho công đoàn các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp và kiến nghị với công đoàn cấp trên nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn trong toàn hệ thống.

         Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã kịp thời phổ biến, quán triệt những chủ trương, quy định mới về công tác kiểm tra của Tổng Liên đoàn, đồng thời ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai hướng dẫn đến các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành 2449 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 2488 cuộc kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn (tăng 311 cuộc so với nhiệm kỳ 2008-2013). Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

         Công tác đối ngoại của CĐVCVN tiếp tục được duy trì. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 05 đoàn đại biểu đi thăm và làm việc với công đoàn viên chức một số nước; đón tiếp 03 đoàn Công đoàn Viên chức khu vực và quốc tế đến thăm và làm việc; tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế do Tổng Liên đoàn và các công đoàn ngành tổ chức. Qua các hoạt động đã góp phần thông tin về phong trào Công đoàn Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

         Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như:

         - Chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn còn hạn chế, vẫn còn có những văn bản ban hành chưa phù hợp với thực tiễn, mới ban hành đã phải điều chỉnh, sửa đổi hoặc phải thu hồi; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trình độ hạn chế, năng lực và kinh nghiệm công tác còn yếu, hiệu quả công tác thấp, thiếu trách nhiệm, ngại đấu tranh, sợ va chạm ; có nơi Ban Chấp hành công đoàn chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; còn có những hạn chế trong hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

         - Tư duy của một số cán bộ công đoàn chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế- xã hội, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Một bộ phận chưa thật sự sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Một số cán bộ công đoàn cơ sở còn lúng túng về tổ chức hoạt động cũng như trong thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.

         - Việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở một số cơ sở còn nặng về hình thức, chưa thực sự chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Công tác sơ, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời.

         Mặc dù còn những hạn chế nhưng có thể khẳng định những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, đó là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TW và các công đoàn bạn.

         Phát huy những thành tích đã đạt được,  trong nhiệm kỳ mới, các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam cần quyết tâm hơn nữa, tích cực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra: “Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh”.

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hồng-Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

       Các tin khác 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM - ¼ THẾ KỶ VƯƠN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC (18/7/2019)

Công đoàn Viên chức Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập (3/7/2014)

Đoàn đại biểu CĐVC Việt Nam thăm Quần Đảo Trường Sa (17/5/2013)

15 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam: giữ trọn niềm tin (25/8/2009)

Công đoàn viên chức Việt Nam tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội (4/9/2008)

Xem tất cả các tin trong lĩnh vực này        Quay lại   Lên đầu trang

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

GIẤY MỜI DỰ TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM; BIỂU DƯƠNG CBCCVCLĐ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2014-2019
BIỂU MẪU XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CĐ NĂM 2019
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NK 2018-2023

New Page 1

Tin ảnh

Sáng 14/6/2019, ngày làm việc cuối cùng của kì họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Ngày 15/6/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia”. Sự kiện này khơi nguồn cho quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân là phải có hành động thiết thực ngăn chặn “ma men” lái xe, để không còn những “hung thần” trên đường phố gây ra những cái chết oan cho người đi đường.

New Page 1

 Con số

Kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 của các cấp CĐ thuộc CĐVC tỉnh Quảng Trị: (1) .CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, trợ cấp 69 đoàn viên, tổng nguồn quỹ trợ cấp là 29.9 triệu đồng (trong đó nguồn của LĐLĐ tỉnh là 10 triệu đồng, nguồn quỹ trợ cấp khó khăn của CĐVC tỉnh là 19.9 triệu đồng). Ngoài ra các CĐCS trực thuộc cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CCVCLĐ dịp tết nguyên đán với số tiền chăm lo hơn 404 triệu đồng tại các CĐCS như: Sở NN và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, VP UBND tỉnh, cơ quan LĐLĐ tỉnh, VP HĐND tỉnh, Tòa án ND tỉnh, Hội VHNT, Báo Quảng Trị, Hội LHPN, Dự án MAG Quảng Trị … (2). CĐ Cục Thuế tỉnh: xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Triệu Phong, trị giá 70trđ/nhà; các CĐCS như Trường Cao đẳng Sư phạm, BHXH tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị.. đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đơn vị đỡ đầu, các cháu nhận chăm sóc, gia đình chính sách…với số tiền hàng chục triệu đồng. (3). Kết quả hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ: CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, trao quà cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 6 triệu đồng, tiến hành sửa chữa 01 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn. CĐCS: Sở TT và TT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan LĐLĐ tỉnh, KBNN tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy ...với hoạt động chăm lo gắn với chủ đề “Mỗi công đoàn, mỗi lợi ích đoàn viên với số tiền hơn 204 triệu đồng…

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ