:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    TIN CĐVC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM - ¼ THẾ KỶ VƯƠN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC

Sau gần 10 năm Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, trước yêu cầu có một Công đoàn Ngành Trung ương tập hợp lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động mà hầu hết là trí thức ở các cơ quan Trung ương, tại những nơi không có Công đoàn ngành, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, ngày 02/7/1994, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VII đã ban hành Quyết định số 739 về việc thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) là Công đoàn ngành Trung ương trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN). 

Đây là trung tâm tập hợp, đoàn kết và tham gia giáo dục CBCCVCLĐ công tác tại ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, những người tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước.

Sự ra đời của CĐVCVN đã đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần VII đề ra; là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển tổ chức của mình, đồng thời, thể hiện nguyện vọng của đông đảo  cán bộ, công chức, viên chức cả nước. Đây cũng là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển của quá trình hòa nhập giữa Công đoàn Việt Nam với các tổ chức công đoàn quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bè bạn đối với Việt Nam.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển với 05 kỳ Đại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã không ngừng phát triển với 2 hệ thống cấu thành: Công đoàn Viên chức ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp Trung ương và Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố. Hiện nay, CĐVCVN đang trực tiếp quản lý, chỉ đạo 65 công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị Trung ương với 656 CĐCS và trên 82.000 đoàn viên. Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo hoạt động của 61 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố với trên 240.000 đoàn viên.

Kể từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, sự phối hợp giúp đỡ của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; sự nỗ lực đoàn kết của Ban Chấp hành và đội ngũ cán bộ CĐVCVN qua các thời kỳ, hoạt động của CĐVCVN đã không ngừng phát triển trên tất cả các mặt. Quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Tổng Liên đoàn là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; lấy quyền lợi của đoàn viên và chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở làm mục tiêu hoạt động; lấy nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và Công đoàn Việt Nam trong từng giai đoạn làm nền tảng, 25 năm qua, các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam đã kiên trì mục tiêu, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Với lực lượng đoàn viên chủ yếu là những người trực tiếp làm công tác  tham mưu, xây dựng, quyết định, hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đây vừa là đặc thù, vừa là thế mạnh của CĐVCVN. Phát huy thế mạnh này, CĐVCVN đã tập trung chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Khó có thể liệt kê hết những chiến lược, đề án, chỉ thị, nghị quyết, dự án luật và các văn bản dưới luật có sự tham gia đóng góp về trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐVC trong suốt ¼ thế kỷ qua. Trước yêu cầu bức thiết của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cán bộ, đoàn viên đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận quan trọng; tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý và xử lý nghiêm hang ngàn vụ cán bộ đảng viên tham nhũng, vi phạm kỷ luật. Đồng hành với Chính phủ và chính quyền các cấp trong cải cách hành chính, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động đoàn viên  tham mưu cắt giảm hàng nghìn thủ tục hành chính, giúp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Ngoài việc cùng với các cấp Công đoàn cả nước tích cực vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”,… Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tập trung tổ chức một số phong trào thi đua lớn, được xem như thương hiệu của CĐVCVN, đó là: Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; Phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí… Qua các phong trào thi đua, đã có nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, sáng tạo góp phần tích cực vào xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động cách đây 20 năm,  nay là Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” với nội dung hàm súc, cô động, thiết thực được triển khai sâu rộng đã góp phần quan trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC cả nước, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.    

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được chính quyền và các cấp công đoàn kịp thời biểu dương và lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ CBCCVCLĐ. Nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, HC Độc lập, Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Giải thưởng Nhà nước, Bằng lao động sáng tạo…

25 năm qua, CĐVCVN đã chủ động thiết lập quan hệ phối hợp công tác với ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động CBCCVCLĐ thực hiện chính sách, pháp luật. Tiêu biểu như: Chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ về tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng trong CBCCVCLĐ, tuyên truyền bình đẳng giới và công tác gia đình; phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phòng chống các tệ nạn xã hội; phối hợp với Bộ Tư pháp về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật… Thông qua các hoạt động này, vai trò của các cấp công đoàn và đoàn viên được phát huy hiệu quả, đồng thời quyền lợi cũng được đảm bảo thiết thực hơn.

Với đặc thù cán bộ, đoàn viên của mình, CĐVCVN đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cả về nội dung và phương thức, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết và các chủ trương lớn của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Ngành. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 100% các cấp công đoàn tổ chức thực hiện, bám sát chủ đề từng năm, gắn với nhiệm vụ và đặc thù của từng đơn vị; ngày càng xuất nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác, tận tụy, hết lòng phục vụ Đảng, phục sự cho Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế  được quan tâm kịp thời như tình hình biển đảo và việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, vấn đề nhiều tổ chức đại diện người lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Việc đổi mới phương thức tuyên truyền đã mang lại những hiệu quả mới. Ngoài các hình thức truyền thống tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu, thi cán bộ công chức giỏi, văn hóa ứng xử giao tiếp, các cấp công đoàn đã quan tâm sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hướng tới Tổng đài nhắn tin đồng loạt cho đoàn viên, người lao động. Việc triển khai kịp thời bộ nhận diện công đoàn, phát thẻ đoàn viên mới cho cán bộ công đoàn chuyên trách thêm một kênh tuyên truyền với xã hội và đoàn viên về tổ chức Công đoàn, khơi dậy niềm tự hào của mỗi đoàn viên về tổ chức của mình. Công tác tuyên truyền, vận động làm tốt đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, khẳng định mô hình Công đoàn Viên chức đang phát huy tác dụng mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nhằm thực hiện tốt chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn, 25 năm qua, các cấp công đoàn đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn đã tập trung tham gia xây dựng quy chế, quy định, nội quy cơ quan có liên quan đến người lao động; tham gia và có tiếng nói hiệu quả tại các Hội đồng: Hội đồng nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tích cực phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, từng bước cải thiện thu nhập cho đoàn viên công đoàn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong toàn ngành. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động theo phương châm dân chủ, minh bạch, tôn trọng, đoàn kết.

Tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động. Đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị để người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Nhiều công đoàn vận động đoàn viên thực hành tiết kiệm, giảm chi hành chính để tạo nguồn bổ sung thu nhập, hỗ trợ và tổ chức bữa ăn trưa cho đoàn viên và người lao động. Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên được Công đoàn Viên chức và các đơn vị trực thuộc triển khai phù hợp với đặc thù đối tượng, bước đầu đạt kết quả tốt, theo đó hàng vạn đoàn viên đã được hưởng lợi.  Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ mát trong các cấp CĐVCVN được đẩy mạnh. Nhiều công đoàn đã cùng lãnh đạo đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ cho đoàn viên mua nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, tổ chức bữa ăn trưa tại đơn vị, chăm lo cho con đoàn viên, làm tốt việc thăm hỏi, động viên khi đoàn viên hoặc người thân có ốm đau, hiếu hỷ. Nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức mình với cộng đồng xã hội, bên cạnh việc quan tâm, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện với số tiền hàng trăm tỷ đồng, hàng vạn đơn vị máu được hiến, hàng ngàn ngôi nhà được trao tặng, hàng ngàn việc làm tình nghĩa mang đến với bà con khắp mọi miền Tổ quốc.

Hoạt động đối ngoại của CĐVCVN tiếp tục được duy trì, mở rộng nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm với CĐVC một số nước. Hệ thống UBKT công đoàn các cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao chất tổ chức. Công tác tài chính CĐVC đạt kết quả tốt, không ngừng công khai, minh bạch. Thực hiện triệt để phân cấp quản lý tài chính, tỷ lệ tăng thu hàng năm đều vượt so với kế hoạch Tổng Liên đoàn giao. Hoạt động nữ công trong các cấp CĐVCVN có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung, thu hút đông đảo đoàn viên nữ tham gia.

Các cấp CĐVC luôn chú trọng tuyên truyền và kết nạp 100% đối tượng đủ điều kiện vào tổ chức Công đoàn. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn ngày càng công bằng, thực chất, quan tâm phát hiện nhân tố mới. Để thúc đẩy phong trào công đoàn ở một ngành có chất lượng đoàn viên cao thì việc quy hoạch, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được quan tâm đặc biệt. Những năm qua, theo chức năng của mình, các cấp công đoàn viên chức đã đặc biệt quan tâm đến công tác này bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.  

Bước sang nhiệm kỳ mới – nhiệm kỳ thứ 5, trước yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của đông đảo đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn viên chức đang đổi mới mạnh mẽ, tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi; lựa chọn những phương thức tiếp cận đoàn viên mới; tổ chức các hoạt động bám sát với nhiệm vụ chuyên môn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại vào hoạt động công đoàn; khẳng định tiếng nói mạnh mẽ và trách nhiệm của công đoàn trong các diễn đàn của cơ quan, đơn vị; mang lại quyền lợi thiết thực để thuyết phục đoàn viên, người lao động; khẳng định là tổ chức đồng hành, là người đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Với những đóng góp to lớn trong ¼ thể kỷ, Công đoàn Viên chức Việt Nam được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành và Chính phủ; năm 2013 Công đoàn Viên chức Việt Nam vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

25 năm, chặng đường chưa dài, nhưng những gì mà các cấp công đoàn viên chức đã làm được, mới thấy một mô hình đúng đắn, mới hiểu những nỗ lực hết mình của các thế hệ cán bộ, đoàn viên. Chặng đường mới bắt đầu ở tuổi 25 sung sức, với rất nhiều nhiệm vụ to lớn của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đang đợi chờ phía trước, chúng ta có quyền tin rằng, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục ghi thêm những thành tích mới, tô thắm trang sử vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

                                       Đ/c Ngọ Duy Hiểu

                         Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN

                    Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

       Các tin khác 

Chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam (4/4/2018)

Công đoàn Viên chức Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập (3/7/2014)

Đoàn đại biểu CĐVC Việt Nam thăm Quần Đảo Trường Sa (17/5/2013)

15 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam: giữ trọn niềm tin (25/8/2009)

Công đoàn viên chức Việt Nam tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội (4/9/2008)

Xem tất cả các tin trong lĩnh vực này        Quay lại   Lên đầu trang

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

GIẤY MỜI DỰ TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM; BIỂU DƯƠNG CBCCVCLĐ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2014-2019
BIỂU MẪU XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CĐ NĂM 2019
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NK 2018-2023

New Page 1

Tin ảnh

Sáng 14/6/2019, ngày làm việc cuối cùng của kì họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Ngày 15/6/2019, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia”. Sự kiện này khơi nguồn cho quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân là phải có hành động thiết thực ngăn chặn “ma men” lái xe, để không còn những “hung thần” trên đường phố gây ra những cái chết oan cho người đi đường.

New Page 1

 Con số

Kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 của các cấp CĐ thuộc CĐVC tỉnh Quảng Trị: (1) .CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, trợ cấp 69 đoàn viên, tổng nguồn quỹ trợ cấp là 29.9 triệu đồng (trong đó nguồn của LĐLĐ tỉnh là 10 triệu đồng, nguồn quỹ trợ cấp khó khăn của CĐVC tỉnh là 19.9 triệu đồng). Ngoài ra các CĐCS trực thuộc cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CCVCLĐ dịp tết nguyên đán với số tiền chăm lo hơn 404 triệu đồng tại các CĐCS như: Sở NN và PTNT, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, VP UBND tỉnh, cơ quan LĐLĐ tỉnh, VP HĐND tỉnh, Tòa án ND tỉnh, Hội VHNT, Báo Quảng Trị, Hội LHPN, Dự án MAG Quảng Trị … (2). CĐ Cục Thuế tỉnh: xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Triệu Phong, trị giá 70trđ/nhà; các CĐCS như Trường Cao đẳng Sư phạm, BHXH tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị.. đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đơn vị đỡ đầu, các cháu nhận chăm sóc, gia đình chính sách…với số tiền hàng chục triệu đồng. (3). Kết quả hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ: CĐVC tỉnh đã thăm hỏi, trao quà cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 6 triệu đồng, tiến hành sửa chữa 01 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn. CĐCS: Sở TT và TT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan LĐLĐ tỉnh, KBNN tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy ...với hoạt động chăm lo gắn với chủ đề “Mỗi công đoàn, mỗi lợi ích đoàn viên với số tiền hơn 204 triệu đồng…

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ