Bắc Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên

286

Sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chỉ thị 05 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bài bản, rõ nét, khoa học ngay từ khâu nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ tỉnh xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Một trong những công trình thanh niên làm theo Bác của tuổi trẻ Bắc Giang năm 2016

     Sáng tạo trong triển khai thực hiện
     Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống thông tin truyền thông của tỉnh, trong các tổ chức đảng ở Đảng bộ tỉnh. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong quá trình thực hiện một số địa phương, đơn vị đã có cách tuyên truyền, triển khai sáng tạo, như tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị trên địa bàn, tiêu biểu như: Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế… Sau Hội nghị quán triệt, triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh biên tập nội dung hội nghị (sao in dạng USB) gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để tuyên truyền tại tổ chức cơ sở đảng. Các ngành, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tiêu chuẩn cán bộ từng ngành, cơ quan, đơn vị. Đến ngày 20/12/2016, 100% các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình, kế hoạch của cấp trên trực tiếp thực hiện Chỉ thị 05, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự đạt trên 97%. Nhiều đơn vị, địa phương có cách làm chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ, như: Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh… Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU để lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong cả giai đoạn 2016-2020, trách nhiệm của tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên trong thực hiện Chỉ thị. Hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để triển khai thực hiện. Đây là cách triển khai chủ động, sáng tạo, gắn chặt với tình hình thực tế của tỉnh, được cán bộ, đảng viên đón nhận và nghiêm túc triển khai trong thực tế. Đến ngày 30/12/2016, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 624-CV/TU về thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05, trong đó quy định rõ: Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mỗi đảng viên phải tự đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự giác kiểm điểm; chi ủy gợi ý kiểm đối với các đảng viên nếu thấy có biểu hiện vi phạm; đảng viên có vi phạm mà không được chi bộ, cấp ủy đảng trực tiếp quản lý phát hiện, gợi ý kiểm điểm, phê bình thì chi bộ, cấp ủy đảng cấp đó phải chịu hình thức kỷ luật của Đảng,…
      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
      Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo trong năm 2016 và cả giai đoạn 2016-2020, việc tuyên truyền, học tập phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng như: Tổ chức tuyên truyền trên báo chí địa phương, các bản tin, trang thông tin điện tử, các tác phẩm văn học nghệ thuật; tại các lớp học thông qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyên truyền trực quan, tuyên truyền thông qua hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội,… để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tự giác làm theo. Đặc biệt, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội hằng tháng, quý tổ chức các đợt tự phê bình và phê bình gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tập trung vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Theo đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng sinh hoạt chuyên đề phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng; gắn việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả; cuối năm báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định hướng rõ nội dung thông tin tuyên truyền trong từng tháng, quý, năm đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, trên phương tiên thông tin truyền thông và tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh; tổ chức tuyên truyền trực quan, thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc… góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể trong từng thời gian. Đồng thời, định hướng đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đẩy đủ về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05, dẫn đến việc triển khai ở một số nơi chưa rõ việc, còn biểu hiện sao chép của cấp trên và của các đơn vị bạn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 chưa sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được quan tâm song còn thiếu sức hấp dẫn, chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư. Việc đăng ký, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém để giải quyết dứt điểm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao; một số việc đăng ký còn chung chung, chưa đề ra thời gian cụ thể để giải quyết dứt điểm. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa nghiêm, chưa thường xuyên, chưa gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số cơ quan, cán bộ chuyên môn, kể cả ở cấp tỉnh còn thụ động, lúng túng; một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu ban hành còn chậm so với quy định. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong một số tổ chức đảng còn hình thức. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng bộ, thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực, trình độ của một số cán bộ chuyên môn làm công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 05 còn hạn chế…
      Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là động lực tinh thần to lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng,  Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
     Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh để kịp thời cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với phương châm chọn rõ việc, phân công rõ người, và chỉ rõ thời gian thực hiện.
Hai là, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉn ủy, các cơ quan sở, ban, ngành tỉnh chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 7/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017 ở đảng bộ mình.
     Ba là, tổ chức tốt việc học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa“, trọng tâm là chống quan liêu, chống hình thức, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ cơ sở. Làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch cá nhân gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
     Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo hướng rõ công việc triển khai, thời gian hoàn thành, cách thức nhận xét, đánh giá và hình thức biểu dương. Gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
      Năm là, tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 các cấp, các ngành, nhất là việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 624-CV/TU ngày 23/02/2017, để tạo chuyển biến ngay từ những tháng đầu năm 2017. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Theo tuyengiao.vn