Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa: Tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

169

 Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nội dung học tập, làm theo gương Bác; khẳng định tính đúng đắn, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung trọng tâm cần thực hiện theo Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, nhằm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời đề xuất nội dung, hình thức, biện pháp… kết hợp học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa: Tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,                                                                 phong cách Hồ Chí Minh

     Đây là hoạt động nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 – CT/QUTW của Quân ủy Trung ương. Khẳng định tính đúng đắn và sự cần thiết của cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Qua buổi toạ đàm giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, trong lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung, vị trí và tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo Bác.

Theo huonghoa.quangtri.gov.vn