Báo cáo chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

1171

Báo cáo viên được mời tới nói chuyện về chuyên đề là PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp của “Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ Cách mạng” thuộc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Trên 150 cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của Cục đã tới dự và nghe nói chuyện tấm gương, tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, qua đó nhận thức rõ hơn về vị trí, trách nhiệm của mình đối với cơ quan, đơn vị và rộng hơn là đối với nhân dân, đất nước cũng như các yêu cầu, tố chất cần có đối với bản thân người làm công tác công vụ, đặc biệt là các tố chất về đạo đức công vụ.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ