Điện Biên: Tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đa dạng, phong phú

181

    Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có sức lan tỏa mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và ý thức tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.


Đoàn khảo sát công tác lý luận và hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xét chọn giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Điện Biên tháng 10-2017.

     Dưới sự chỉ đạo và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Hội Văn học nghệ thuật (VHNT), sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút được đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ, các cơ quan báo chí, phóng viên, hội viên hội nhà báo, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia. Thể loại đề tài báo chí tham dự đảm bảo tính đa dạng, phong phú, sâu rộng. Phản ánh và nêu bật được những kinh nghiệm, cách làm hay của những địa phương, đơn vị thực hiện tốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Hiện nay, về hoạt động sáng tác tỉnh Điện Biên có 188 hội viên hội VHNT thuộc các chuyên ngành văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, múa, văn nghệ dân gian, điện ảnh., có 11 hội, chi hội trực thuộc; Văn phòng tỉnh Hội VHNT có 14 CB, VC; Hội Nhà báo tỉnh có 127 hội viên sinh hoạt tại 05 chi hội nhà báo. Về hoạt động tuyên truyền, quảng bá, Tỉnh có 3 cơ quan báo chí: Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Tạp chí Văn học nghệ thuật. Ngoài ra còn có báo Điện Biên Phủ điện tử và 6 đặc san, ấn phẩm báo chí và 18 cổng, trang thông tin điện tử. Tỉnh có 01 Đoàn nghệ thuật tỉnh, 10 đội tuyên truyền lưu động, 04 đội tuyên truyền văn hóa thuộc lực lượng vũ trang và 1256 đội văn nghệ cơ sở đang hoạt động hiệu quả, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của mọi người dân trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị trong đó có hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoạt động này đã trở thành một sân chơi bổ ích, thu hút được đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua một thời gian phát động, đã thu được những kết quả tốt đẹp, nhiều tác phẩm của Hội VHNT tỉnh đa dạng, phong phú về thể loại như truyện ngắn, nhiếp ảnh, thơ, ký, văn xuôi, mỹ thuật… kết quả sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I giai đoạn 2015-2018, Hội VHNT tỉnh đã xuất bản được 2 tác phẩm văn học, in trong cuốn Văn nghệ Điện Biên có 33 tác phẩm, 02 tác phẩm mỹ thuật về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Nhà báo Tỉnh có các chi hội hoạt động báo chí đa lĩnh vực (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) nên các tác phẩm báo chí rất đa dạng, phong phú, đến nay đã có 400 tác phẩm báo chí đăng trên báo Điện Biên Phủ, 620 tin bài đăng trên Đài Phát thanh – Truyền hình, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tưu tưởng đạo đức, phong cách của Bác. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã sản xuất thực hiện 82 chuyên mục “Việc tốt quanh ta”, 106 chuyên mục “nhịp cầu nhân ái”, 24 chuyên mục “Điện Biên làm theo lời Bác”, 106 chuyên mục “xây dựng Đảng”, các chuyên mục đều tập trung ca ngợi, biểu dương các cá nhân, tập thể trong tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác. Các tin, bài phát thanh, truyền hình tuyên truyền, quảng bá ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; học tập kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ những điển hình các cá nhân và tập thể tiêu biểu, qua đó từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Đoàn nghệ thuật tỉnh dàn dựng mới 15 bài hát, múa; Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng lựa chọn các phim tư liệu về Bác, đặc biệt là các phim tài liệu để phản ánh sâu rộng về học tập và làm theo. Trung tâm Văn hóa tỉnh mỗi năm tổ chức trên 70 buổi tuyên truyền lưu động phuc vụ cơ sở, trong đó có lồng ghép tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Đồng chí Đặng Hải Triều, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng bộ phận Chuyên trách thực hiện Chỉ thị 05 tỉnh cho biêt: Giải thưởng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được đội ngũ văn nghệ sỹ, các cơ quan báo chí, phóng viên, hội viên hội nhà báo, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng với 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có sức lan tỏa mọi lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới.
     Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí đã đi sâu thâm nhập thực tế để khai thác thực hiện đề tài của cuộc sống hằng ngày. Nhiều tác phẩm đã phản ánh khá thuyết phục việc vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; khai thác phát hiện các gương điển hình trong học tập, làm theo Bác; các nhân tố mới cần nhân rộng trong đời sống xã hội hằng ngày; biểu dương những điển hình cán bộ, đảng viên và nhân dân sống, làm việc, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các tác phẩm, các bài viết, phóng sự phát thanh – truyền hình để khẳng định mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đồng thời, cổ vũ, động viên các nhà báo, văn nghệ sỹ, các lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực hơn để có những tác phẩm có chất lượng về chủ đề này./.
Theo tuyengiao.vn