Đồng bào Khmer làm theo Bác, xây dựng quê hương giàu đẹp

217