Đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ

248

Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thường xuyên, thiết thực và hiệu quả, các cấp ủy đảng ở Huyện ủy Gio Linh đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung chính trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

Thời gian qua, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị ở huyện Gio Linh đã chú trọng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các hình thức đa dạng, phong phú như chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2 của tuần đầu tháng, kể chuyện về Bác Hồ vào thứ 2 hằng tuần; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích trên các trục đường, nơi công cộng, khu dân cư; tổ chức các đêm văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ nhân dịp sinh nhật Bác 19/5 hoặc các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Thông qua hoạt động tuyên truyền đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân nỗ lực hơn nữa trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Trên cơ sở Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/ HU, ngày 27/4/2017 về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2017 với chủ đề “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lí cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả có 249/249 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 100% chi bộ trực thuộc tổ chức diễn đàn. Theo Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 12/3/2018 về tổ chức diễn đàn năm 2018 với hai nội dung: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 59-HD/BTG, ngày 28/1/2019 về tổ chức diễn đàn chi bộ năm 2019 với hai chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và diễn đàn về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thực tế cho thấy việc tổ chức diễn đàn là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng trong đảng; tạo điều kiện cho đảng viên đối thoại, trao đổi, thảo luận, liên hệ 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra, đồng thời liên hệ với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong chuyên đề năm 2018, 2019. Sau diễn đàn, mỗi tổ chức đảng, đảng viên đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, học tập và làm theo Bác. Diễn đàn sinh hoạt chi bộ đã góp phần phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, trên tinh thần cởi mở, chân tình, đảng viên tự nói lên tiếng nói của mình, nêu cao vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần thiết thực để tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nhờ vậy, công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên đã có sự chuyển biến rõ nét; ý thức tu dưỡng, rèn luyện, kết quả, hiệu quả công việc trong mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ông Nguyễn Chí Hùng ở Chi bộ thôn Phú Ân, xã Hải Thái cho biết thêm: “Kể từ khi chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung chính trong các buổi sinh hoạt định kì, tôi thấy chất lượng của các buổi sinh hoạt được nâng lên. Nội dung sinh hoạt phong phú với nhiều đề tài học tập và làm theo Bác. Chúng tôi nhận thức rằng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là đương nhiên nhưng quan trọng là mỗi đảng viên phải làm theo như thế nào. Đây là một đề tài mà các buổi sinh hoạt ở Chi bộ thôn Phú Ân luôn thảo luận sôi nổi. Tự mỗi cá nhân đảng viên tùy theo chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác đều phải tự tìm cách làm theo Bác. Làm theo Bác từ cách sống giản dị, không phô trương; học Bác cách tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày. Làm theo Bác từ việc hăng say lao động sản xuất để cải thiện đời sống cho bản thân và gia đình… Vì thế đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ đã trở thành động lực để mỗi đảng viên tự rèn luyện, phấn đấu nhằm hoàn thiện bản thân mình”.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, người dân trong toàn huyện Gio Linh và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

http://baoquangtri.vn