Hướng dẫn Việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị

1541
HƯỚNG DẪN VIỆC HỌC TẬP MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG SINH HOẠT CHI BỘ, ĐOÀN THỂ VÀ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

BCH TW

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 48-HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
Hà Nội, ngày  16  tháng  4  năm 2012

 

 

HƯỚNG DẪN

Việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị

_________________________

 

Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 16/4/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo TW hướng dẫn việc học tập một số tác phẩm: “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề: suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

– Cung cấp thêm tài liệu, tư liệu để xây dựng nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

– Bảo đảm thực hiện đúng phương pháp học tập đối với cán bộ, đảng viên là đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

II. Nội dung học tập và liên hệ

1. Tấm gương đạo đức suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Tư cách người cán bộ, đảng viên gắn với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở từng chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Quy định về những điêu đảng viên không được làm.

III. Học tập chuyên đề và tuyên truyền về các tác phẩm của Bác

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp và các tài liệu hiện có. Đồng thời, thảo luận, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị.

– Hai tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiên cứu trong khóa X, nay đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, gắn với chuyên đề của năm 2011 – 2012 và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

– Nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác trong sinh hoạt thường kỳ, đồng thời gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm xuất bản tác phẩm.

– Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề, các huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc có thể mở hội nghị tập huấn các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; các chi, đảng bộ cơ sở có thể tổ chức giới thiệu các chuyên đề, các tác phẩm và liên hệ với yêu cầu thực tế (sau khi nghe giới thiệu, việc học tập, trao đổi của cán bộ, đảng viên vẫn phải thực hiện trong sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ). Việc tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu các chuyên đề, tác phẩm, tuỳ theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí, tốn kém.

– Thời gian: thực hiện từ tháng 5 năm 2012.

– Tài liệu: “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cấp phát tài liệu học tập về một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành tới các chi, đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức hội nghị chủ chốt và bồi dưỡng báo cáo viên giới thiệu về các tác phẩm tại Hội nghị báo cáo viên.

2. Cấp uỷ đảng các cấp chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị, báo cáo việc họe tập với cấp uỷ cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

3 . Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo việc triển khai, nghiên cứu họe tập và công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

 

KT/TRƯỞNG BAN

P.TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

Vũ Ngọc Hoàng