Kiên Giang: Hướng dẫn sơ kết 2 năm Chỉ thị 05

95

    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTG ngày 25-10-2017 sơ kết 2 năm  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(gọi tắt Chỉ thị số 05).

    Theo đó, hướng dẫn yêu cầu đánh giá đúng những kết quả đạt được sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra giải pháp thiết thực, khả thi để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác, qua đó nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05 một cách hiệu quả, thiết thực. Nội dung sơ kết bám sát các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hướng dẫn lưu ý, đối với chi bộ, đảng bộ bộ phận không xây dựng báo cáo riêng, mà gắn với báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Trong báo cáo, có phần đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chỉ thị và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đối với đảng ủy cơ sở; huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Hình thức sơ kết, biểu dương, khen thưởng: Đối với chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở không tổ chức hội nghị sơ kết riêng mà gắn với hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017.
    Đối với huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết riêng. Tùy điều kiện từng địa phương, đơn vị mà phân bổ số lượng biểu dương, khen thưởng ở cấp mình. Đồng thời, chọn 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu nhất ở cấp mình đề nghị cấp tỉnh khen thưởng (theo hướng dẫn của Ban Thi đua và Khen thưởng tỉnh). Cấp huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành tháng 01-2018. Cấp tỉnh dự kiến hoàn thành trong tháng 02-2018.
Theo tuyengiao.vn