Sức lan tỏa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

795

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là “Làm cho toàn đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đảng và trong xã hội về ý thức tu dưỡng rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội…”. Mục đích cao hơn, lâu dài, rộng lớn hơn của cuộc vận động là góp phần xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển xã hội.

Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo           đức Hồ Chí Minh. -Ảnh: T.L

 Theo tinh thần trên, Ban Thường vụ Thành uỷ Đông Hà xác định đây là cuộc vận động có nhiều nội dung phong phú, sâu sắc; phạm vi thực hiện rộng; có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, vì vậy Ban chỉ đạo đã gắn chủ trương lớn này với nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua 5 năm triển khai cuộc vận động theo Chỉ thị 06 CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị (khoá X) Đảng bộ, nhân dân thành phố Đông Hà đã thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng ở một số lĩnh vực đời sống xã hội, bước đầu tạo được sức lan toả rộng lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; 100% tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng tiêu chí phấn đấu cho cán bộ, đảng viên; 100% đảng viên, hội viên, đoàn viên đã tự kiểm điểm đánh giá, lấy ý kiến tham gia của Ban công tác mặt trận nơi cư trú. Nhiều tổ chức cơ sở đảng như Đảng bộ phường 1, Đông Lễ, Đông Lương, Đảng bộ Viễn thông Quảng Trị, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Quảng Trị, Chi bộ Bệnh viện Đông Hà, Chi bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cán bộ công chức ngành giáo dục…đã có những cách làm mới sáng tạo và hiệu quả.
Việc triển khai học tập các chuyên đề hàng năm đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, đổi mới lề lối làm việc; hiệu quả giải quyết công việc ngày càng cao hơn; không khí dân chủ ngày càng đi vào thực chất hơn. Một số phòng, ban, ngành, bộ phận, cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với dân đã có sự tiến bộ rõ; sự nhũng nhiễu của một số cán bộ, công chức đã giảm… nếp sống văn hoá văn minh đô thị được nhân dân tích cực hưởng ứng, bước đầu có nhiều khởi sắc. Những chuyển biến đó đã tác động tích cực đến phong trào chung của toàn thành phố.
Ban chỉ đạo đã thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc đánh giá: cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Đông Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, hiểu biết giữa Đảng với dân, sự đồng thuận tăng lên. Ngoài hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội thì qua việc học tập, cán bộ, đảng viên đã tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành; cũng từ đây đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Bài học lớn đúc rút được trong quá trình thực hiện cuộc vận động là phát huy vai trò của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ .
Ở đâu tổ chức đảng trong sạch vững mạnh thực sự, ở đâu người đứng đầu gương mẫu thực sự; suy nghĩ trước, thực hiện trước, chịu trách nhiệm trước thì ở đó nhân dân tích cực và quyết tâm làm theo. Ở đâu tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động kết hợp với các nhiệm vụ chính trị thì sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn và các đoàn thể phối hợp hoạt động tích cực hơn, các phong trào được chú trọng và hưởng ứng toàn diện hơn.
Với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị (khoá XI) đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW. Trong các nội dung chủ yếu cần tổ chức thực hiện năm 2011 và những năm tiếp theo, chỉ thị nêu rõ, cần “tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác. Nhận thức được tầm quan trọng của chỉ thị, Ban Thường vụ Thành uỷ đã kiện toàn tổ giúp việc và ban hành kế hoạch số 18 KH/TU ngày 6/10/2011. Kế hoạch xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới khi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên quan trọng trong đảng và trong xã hội. Về lĩnh vực tư tưởng cần xác định các giá trị đạo đức đối với cán bộ, đảng viên để nghiêm túc kiểm điểm đánh giá.
Tổ giúp việc đã xây dựng Quy chế hoạt động và Kế hoạch thực hiện, trong đó đã xây dựng 3 văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện chỉ thị 03. Hướng dẫn bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, củng cố niềm tin của nhân dân.
85 tổ chức cơ sở đảng, chính quyền 9 phường, Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội, ngoài việc tổ chức thực hiện tốt 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên cần khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Thông qua đó, phát huy sức mạnh nội lực trong nội bộ đảng, hệ thống chính quyền, đoàn thể các tầng lớp nhân dân để góp phần từng bước đẩy lùi những hạn chế, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện.
Trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, lần này Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo không thành lập Ban chỉ đạo mà chú trọng công tác tổ chức bồi dưỡng cách thức cho các bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ vào ngày 25 hàng tháng. Hình thức bồi dưỡng có thể dựa vào Hội nghị Báo cáo viên Thành uỷ được tổ chức vào ngày 23 hàng tháng hoặc thông qua tài liệu sinh hoạt nội bộ như Bản tin Thành uỷ phát hành vào ngày 20 hàng tháng để định hướng công tác tư tưởng và việc học tập.
Đối với các cán bộ chủ chốt, tiến hành quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu, vai trò xung kích. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, tự phê bình và phê bình, coi kết quả học tập, rèn luyện theo Chỉ thị 03 là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Bên cạnh đó cần thẳng thắn phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh mạnh mẽ với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các động cơ trục lợi đi ngược lại tinh thần của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), trước hết các tổ chức cơ sở đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký và gương mẫu thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo quy định, định kỳ báo cáo với chi bộ, cơ quan, đơn vị kết quả thực hiện nội dung cam kết. Cuối năm báo cáo kết quả các việc làm thể hiện sự tự giác, gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức của Bác để chi bộ hoặc cơ quan tham gia ý kiến, xác định mức độ khách quan, trung thực sau đó tập thể bỏ phiếu đánh giá xếp loại.
Việc đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể…là một biện pháp quan trọng mà đồng chí bí thư cấp uỷ phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện, đồng thời cũng là trách nhiệm của tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

* LÊ QUANG THẸ, Phó Trưởng BTG Thành uỷ Đông Hà (Quảng Trị)