Thị ủy Chí Linh học và làm theo Bác

59

   Việc học tập chuyên đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội gắn với việc sử dụng, ghi chép thường xuyên“Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc.

Lực lượng vũ trang thị xã Chí Linh, Hải Dương: Tạo sức bật từ phong trào thi đua Quyết thắng

     Năm 2017, Thị ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, cụ thể việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05): từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo đến tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; đồng thời, với hưởng ứng tích cực của các ngành, đoàn thể chính trị – xã hội, nên đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong học tập và làm theo Bác. Cùng đó, ban tuyên giáo các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, công văn đôn đốc thực hiện; trang bị các loại tài liệu cần thiết phục vụ cho việc triển khai Chỉ thị 05, khá cụ thể, có tính đồng bộ cao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo thuận lợi cho cơ sở trong triển khai thực hiện. Sau gần một năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt một số kết quả, thể hiện rõ nét nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, học tập các chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đăng ký làm theo, xác định công việc đột phá năm 2017… góp phần nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để phục vụ cho việc triển khai Chỉ thị 05 và làm tốt công tác tuyên truyền, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đã phát hành 660 cuốn tài liệu hỏi – đáp về thực hiện Chỉ thị 05, trang bị tới cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Đồng thời, đã phát hành 660 cuốn tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trang bị đến các chi bộ và khu dân cư, các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở; phát hành hơn 500 đĩa DVD về bài nói chuyện của GS.TS. Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, phục vụ cho sinh hoạt chi bộ. Các cơ quan thông tin đại chúng trong thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05. Theo đó, Đài phát thanh thị xã và đài truyền thanh các xã, phường tích cực xây dựng và phát nhiều chuyên trang chuyên mục với hàng trăm tin, bài; trọng tâm là tuyên truyền công tác quán triệt triển khai Chỉ thị 05 của cấp ủy các cấp, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05;  những nội dung công việc trọng tâm cần triển khai trong năm 2017; các gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo thường xuyên, kịp thời. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thị xã đến cơ sở, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã bằng các hình thức phù hợp, cụ thể hóa các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Thị ủy đã chọn 3 công việc mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo trong quá trình thực hiện học tập và làm theo Bác1) Đẩy mạnh phong trào làm theo gương Bác xây dựng nông thôn mới, năm 2017 phấn đấu hoàn thành xây dựng 4 xã còn lại của thị xã Hưng Đạo, Bắc An, Lê Lợi, Kênh Giang. 2) Hoàn thành công trình xây dựng Đền tưởng niệm liệt sỹ, nhà làm việc Thị ủy; đầu tư xây dựng 20 trường đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành xây dựng trường THCS Chu Văn An. 3) Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, công dân thân thiện (từ 01- 02 tuyến phố văn minh) trong năm 2017. Đảng bộ xã Nhân Huệ đã lựa chọn 3 việc: 1) Đẩy mạnh phong trào làm theo gương Bác, giữ vững và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới. 2) Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường THCS Nhân Huệ đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế để xã đạt chuẩn về y tế mức độ 2. 3) Tăng cường chỉ đạo xây dựng hoàn thiện cơ sở văn hóa của thôn Chí Linh 3 và các tieu chí để đạt danh hiệu làng văn hóa. Phấn đấu năm 2017 100% số thôn trong xã đạt danh hiệu làng văn hóa. Đảng bộ phường Văn An lựa chọn 2 việc: 1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xá định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc,” nói đi đôi với làm”.  Đảng bộ xã Tân Dân lựa chọn 4 việc: 1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, các nhân trong cơ quan, đơn vị. 2) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ. 3) Nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp. 4) Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và công dân thân thiện. 
    Đảng bộ phường Hoàng Tân lựa chọn 4 việc: 1) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xá định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. 3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chứ chính trị – xã hội. 4) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, v.v.. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã  lần thứ XXII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp ủy các cấp đã và đang tiến hành bổ sung, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nội dung sát với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị để chỉ đạo giải quyết. Trong đó, nổi lên các nhiệm vụ trọng tâm như  tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu mới; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy, chuẩn mực đạo đức của các cơ quan, đơn vị liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn minh đô thị; chống ngập úng cục bộ đô thị; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội được thực hiện khá nghiêm túc, nội dung sinh hoạt phong phú, sôi nổi hơn, hấp dẫn hơn, có tác dụng tích cực trong việc gắn học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn ngành từ đầu năm học 2016-2017 và sơ kết và tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch theo học kỳ và năm học; triển khai việc dạy học tích hợp nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình. Đã và đang phối hợp cơ quan liên quan triển khai việc giảng dạy tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong hệ thống giáo dục phổ thông toàn thị xã.Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã đã nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của trường Chính trị tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị. Từ thực tiễn, có thể nhận thấy, các cấp ủy đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05. Các cơ quan truyền thông đã có kế hoạch và làm tốt công tác tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã chú trọng thực hiện có hiệu quả phong trào “Làm theo gương Bác, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tập trung vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện việc“Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội”. 
   Đồng thời, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã chú trọng nâng cao hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; với  tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05; thường xuyên rà soát, phát hiện điển hình tiên tiến, để biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, việc học tập chuyên đề“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội gắn với việc sử dụng, ghi chép thường xuyên“Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc… 
Theo tuyengiao.vn